-1.4 C
Giresun
25 Eylül 2022

Dış Ticaret

İhracat işlemleri sırasında kullanılan A.TR, EUR-1, Menşe Şahadetnamesi ve FORM-A dolaşım belgelerini Odamızdan temin edebilirsiniz.
Belge satış ve onay ücreti toplam 6 TL’dir. Bu bedel belgenin satın alınması sırasında ödenir.
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) kapsamında elektronik ortamda belge onay işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcıların medos.tobb.org.tr adresi üzerinden belge işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle https://medos.tobb.org.tr/medoskayitformu.docx adresinde yer alan kayıt formunu medos@tobb.org.tr adresine göndermeleri ve bu bilgilerin TOBB veri tabanında yer almasını sağlamaları gerekmektedir.
Türkiye ile AT arasında Ortaklık Anlaşması ve bununla ilgili Katma Protokol uyarınca iki taraf arasında kurulan Gümrük Birliğinde, karşılıklı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanma “Malların Serbest Dolaşımı” ilkesi bazında gerçekleşmektedir.
İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu dolaşım belgesini www.medos.tobb.org.tr adresinden veya kullanmakta oldukları gümrük beyannamesi hazırlama programları vasıtasıyla doldurur ve elektronik ortamda Oda onayına gönderirler. Belgenin hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
 • Dolaşım belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, e-imza ile imzalanarak Oda onayına gönderilir.
 • Hatalı doldurulan belgelerin gümrük vizesi almamış olması şartıyla onay işlemi iptal edilir. Belge doğru şekilde tekrar düzenlenmek üzere ihracatçı ya da kanuni temsilcisi gümrük müşavirine geri döner.  Gerekli düzeltmesi yapılan evrak tekrar Oda onayına gönderilir. Yapılan hataların üzerinin çizilerek düzeltilmesi mümkün değildir.
 • Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, Oda tarafından onaylanmaz.
 • İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak doldurulan, e-imza ile elektronik ortamda Oda onayına gönderilen dolaşım belgeleri, ihracat faturası, üretici firma ise kapasite raporu, imalatçı firmanın farklı olması durumunda imalatçı faturası ve ihraç edilecek malların serbest dolaşımda olduğunu tevsik edici diğer belgeler (ithal girdi kullanılmış ise ithalat beyannamesi, gümrük vergisi ve telafi edici vergi ödeme makbuzları,v.b.) elektronik ortamda Oda onayına gönderilen belge ile birlikte Odaya elektronik ortamda iletilir.
 • Odamız, belgenin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda tevsik edici diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.
 • Oda tarafından e-imza ile onaylanan belgelere Ticaret Bakanlığı tarafından bir referans numarası oluşturulur. Söz konusu referans numarası gümrük beyannamesi üzerinde beyan edilerek beyanname bakanlık tesciline gönderilir. Bakanlık tarafından tescil edilen beyanname numarası ile referans numarası sistem üzerinden eşleştirilerek belge vizelenmek üzere elektronik ortamda Ticaret Bakanlığına gönderilir. Bakanlık tarafından vize işlemi gerçekleştirilen belgenin bütün onay işlemleri tamamlanmış olmaktadır. Onay süreci tamamlanan belge yeşil meneviş desenli evrak üzerine çıktı alınır, 12 nolu hane üzerine ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından kaşelenen ve imzalanan belgenin bir fotokopisi arşivlenerek belgenin bütün süreçleri tamamlanır.
Türkiye’nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Odamız tarafından elektronik ortamda onaylanan ve Gümrük İdaresince vize edilen belgedir.
Türkiye ile AT arasında Ortaklık Anlaşması ve bununla ilgili Katma Protokol uyarınca iki taraf arasında kurulan Gümrük Birliğinde, karşılıklı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanma “Malların Serbest Dolaşımı” ilkesi bazında gerçekleşmektedir.
İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu dolaşım belgesini www.medos.tobb.org.tr adresinden veya kullanmakta oldukları gümrük beyannamesi hazırlama programları vasıtasıyla doldurur ve elektronik ortamda Oda onayına gönderirler. Belgenin hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
 • Dolaşım belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, e-imza ile imzalanarak Oda onayına gönderilir.
 • Hatalı doldurulan belgelerin gümrük vizesi almamış olması şartıyla onay işlemi iptal edilir. Belge doğru şekilde tekrar düzenlenmek üzere ihracatçı ya da kanuni temsilcisi gümrük müşavirine geri döner.  Gerekli düzeltmesi yapılan evrak tekrar Oda onayına gönderilir. Yapılan hataların üzerinin çizilerek düzeltilmesi mümkün değildir.
 • Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, Oda tarafından onaylanmaz.
 • İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak doldurulan, e-imza ile elektronik ortamda Oda onayına gönderilen dolaşım belgeleri, ihracat faturası, üretici firma ise kapasite raporu, ihracata konu mallar yurt içinden alındıysa yurtiçinden alındığını ispat edici alış faturaları veya müstahsil makbuzu veya borsa tescil beyannamesi v.b. tevsik edici belgeler, ihracata konu mallar yurtdışından ithal edilmiş ise ithal girdilere ilişkin ithalat beyannamesi, ithalat faturası v.b. tevsik edici belgeler elektronik ortamda Oda onayına gönderilen belge ile birlikte Odaya elektronik ortamda iletilir.
 • Odamız, belgenin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda tevsik edici diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.
 • Oda tarafından e-imza ile onaylanan belgelere Ticaret Bakanlığı tarafından bir referans numarası oluşturulur. Söz konusu referans numarası gümrük beyannamesi üzerinde beyan edilerek beyanname bakanlık tesciline gönderilir. Bakanlık tarafından tescil edilen beyanname numarası ile referans numarası sistem üzerinden eşleştirilerek belge vizelenmek üzere elektronik ortamda Ticaret Bakanlığına gönderilir. Bakanlık tarafından vize işlemi gerçekleştirilen belgenin bütün onay işlemleri tamamlanmış olmaktadır. Onay süreci tamamlanan belge yeşil meneviş desenli evrak üzerine çıktı alınır, 12 nolu hane üzerine ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından kaşelenen ve imzalanan belgenin bir fotokopisi arşivlenerek belgenin bütün süreçleri tamamlanır.
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.07.2018 tarihli talimat gereği; Avrupa Komisyonu’ndan alınan 12.07.2018 tarihli yazıya atfen, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen dolaşım belgelerinin (A.TR, EUR.1) MEDOS sistemi üzerinden alınan çıktılarında, “gümrük vizesi” kutusunun Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek ikinci bir talimata kadar gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği belirtilmektedir. Tüm ihracatçı firmaların ve gümrük müşavirlerinin MEDOS üzerinden alınan belge çıktılarında yer alan “gümrük vizesi” kısmını ilgili gümrük memurlarına imzalatması gerekmektedir.
Aramızdaki özel anlaşmalara istinaden A.TR, EUR.1 ve Form A düzenlenen ülkeler  dışında kalan ve aramızda ticaret ve ödeme anlaşması bulunan ülkelere sevk edilecek eşya için, bu anlaşmalar gereğince Menşe Şahadetnamesi zorunlu olarak aranmaktadır. EUR.1 Dolaşım Belgesinin bir menşe ispat belgesi olması nedeniyle aynı anda hem EUR.1 Dolaşım Belgesi hem Menşe Şahadetnamesi düzenlenememektedir.
İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, menşe şahadetnamesini www.medos.tobb.org.tr adresinden veya kullanmakta oldukları gümrük beyannamesi hazırlama programları vasıtasıyla doldurur ve elektronik ortamda Oda onayına gönderirler. Belgenin hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
 • Menşe şahadetnameleri elektronik ortamda hazırlanır, e-imza ile imzalanarak Oda onayına gönderilir.
 • Hatalı doldurulan belgelerin çıktısı alınmadığı sürece onay işlemi iptal edilir. Belge doğru şekilde tekrar düzenlenmek üzere ihracatçı ya da kanuni temsilcisi gümrük müşavirine geri döner.  Gerekli düzeltmesi yapılan belge tekrar Oda onayına gönderilir. Yapılan hataların üzerinin çizilerek düzeltilmesi mümkün değildir.
 • Menşe şahadetnamelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, Oda tarafından onaylanmaz.
 • İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak doldurulan, e-imza ile elektronik ortamda Oda onayına gönderilen Menşe şahadetnameleri, ihracat faturası, üretici firma ise kapasite raporu, ihracata konu mallar yurt içinden alındıysa yurtiçinden alındığını ispat edici alış faturaları veya müstahsil makbuzu veya borsa tescil beyannamesi v.b. tevsik edici belgeler, ihracata konu mallar yurtdışından ithal edilmiş ise ithal girdilere ilişkin ithalat beyannamesi, ithalat faturası v.b. tevsik edici belgeler elektronik ortamda Oda onayına gönderilen belge ile birlikte Odaya elektronik ortamda iletilir.
 • Odamız, belgenin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda tevsik edici diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesindeki ülkelerin, Türkiye’ye tek taraflı olarak uyguladığı Tavizli Gümrük Vergisi oranlarından yararlanılabilmesi için Form-A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenmesi gerekmektedir.
İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, özel menşe şahadetnamesini www.medos.tobb.org.tr adresinden veya kullanmakta oldukları gümrük beyannamesi hazırlama programları vasıtasıyla doldurur ve elektronik ortamda Oda onayına gönderirler. Belgenin hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
 • Özel menşe şahadetnameleri elektronik ortamda hazırlanır, e-imza ile imzalanarak Oda onayına gönderilir.
 • Hatalı doldurulan belgelerin çıktısı alınmadığı sürece onay işlemi iptal edilir. Belge doğru şekilde tekrar düzenlenmek üzere ihracatçı ya da kanuni temsilcisi gümrük müşavirine geri döner.  Gerekli düzeltmesi yapılan belge tekrar Oda onayına gönderilir. Yapılan hataların üzerinin çizilerek düzeltilmesi mümkün değildir.
 • Özel menşe şahadetnamelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, Oda tarafından onaylanmaz.
 • İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak doldurulan, e-imza ile elektronik ortamda Oda onayına gönderilen özel menşe şahadetnameleri, ihracat faturası, üretici firma ise kapasite raporu, ihracata konu mallar yurt içinden alındıysa yurtiçinden alındığını ispat edici alış faturaları veya müstahsil makbuzu veya borsa tescil beyannamesi v.b. tevsik edici belgeler, ihracata konu mallar yurtdışından ithal edilmiş ise ithal girdilere ilişkin ithalat beyannamesi, ithalat faturası v.b. tevsik edici belgeler elektronik ortamda Oda onayına gönderilen belge ile birlikte Odaya elektronik ortamda iletilir.
 • Odamız, belgenin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda tevsik edici diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.
7 Nisan 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı talimatı gereği, başta Rusya Federasyonu olmak üzere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler (Kazakistan ve Belarus) özelinde ikinci bir talimata kadar anılan belgenin sadece manuel onaylanıp, onay işlemlerinde ıslak mühür/ıslak imza kullanılmaktadır ve MEDOS üzerinden elektronik onay yapılmayacaktır.
Sıra
Hizmetin Adı
İstenilen Belgeler
Hizmet Tamamlanma Süresi (belge başına en geç süredir)
Hizmet Bedeli
1
AT.R Belgesi Satış ve Onayı
1. A.TR satın alınırken nüfus cüzdanı örneği, firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve dolaşım belgesi satış dilekçesi sunulmalıdır.
2. Belge onay işlemleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;
+ İlgili mevzuata göre doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesi,
+ İhracat faturası,
+ Üretim yapan firma ise kapasite raporu,
+ İmalatçı firmanın farklı olması durumunda imalatçı faturası,
+ İhraç edilecek malların serbest dolaşımda olduğunu tevsik edici belgeler. (İthal girdi kullanılmış ise ithalat beyannamesi, gümrük vergisi ve telafi edici vergi ödeme makbuzları,v.b.)
10 dakika
Satış Bedeli 2,5 TL
Onay Bedeli 3,5 TL
2
EUR-1 Belgesi Satış ve Onayı
1. EUR-1 satın alınırken nüfus cüzdanı örneği, firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve dolaşım belgesi satış dilekçesi sunulmalıdır.
2. Belge onay işlemleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;
İlgili mevzuata göre doldurulmuş EUR-1 Dolaşım Belgesi,
+ İhracat faturası,
+ Üretim yapan firma ise kapasite raporu,
+ İhracata konu mallar yurt içinden alındıysa yurtiçinden alındığını ispat edici alış faturaları veya müstahsil makbuzu veya borsa tescil beyannamesi v.b. tevsik edici belgeler,
+ İhracata konu mallar yurtdışından ithal edilmiş ise ithal girdilere ilişkin ithalat beyannamesi, ithalat faturası v.b. tevsik edici belgeler.
10 dakika
Satış Bedeli 2,5 TL
Onay Bedeli 3,5 TL
3
Menşe Şahadetnamesi Satış ve Onayı
 1. Menşe Şahadetnamesi satın alınırken nüfus cüzdanı örneği, firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve dolaşım belgesi satış dilekçesi sunulmalıdır.
 2. Belge onay işlemleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;
+ İhracat faturası,
+ Üretim yapan firma ise kapasite raporu,
+ İhracata konu mallar başka bir tedarikçiden temin ediliyor ise tedarikçi faturası,
+ İthal girdi var ise İthalat Beyannamesi (Gümrük Giriş Beyannamesi), İthalat Invoice ile Gümrük Vergi Alındı Makbuzunun fotokopisi
10 dakika
Satış Bedeli 2,5 TL
Onay Bedeli 3,5 TL
4
Form-A Belgesi Satış ve Onayı
 1. Form-A satın alınırken nüfus cüzdanı örneği, firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve dolaşım belgesi satış dilekçesi sunulmalıdır.
 2. Belge onay işlemleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;
+ İhracat faturası,
+ Üretim yapan firma ise kapasite raporu,
+ İhracata konu mallar başka bir tedarikçiden temin ediliyor ise tedarikçi faturası,
+ İthal girdi var ise İthalat Beyannamesi (Gümrük Giriş Beyannamesi), İthalat Invoice ile Gümrük Vergi Alındı Makbuzunun fotokopisi
10 dakika
Satış Bedeli 2,5 TL
Onay Bedeli 3,5 TL

Belge Hizmetleri Menü

Son Haberler