İç Ticaret

Odamız tarafından verilen Belge Hizmetleri

Sayısal Takograf Nedir?
Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Takograf cihazı; 

 • Araç kullanım sürelerini denetler.
 • Araç hızını denetler.
 • Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
 • Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.
 • Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.
  Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.
  Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
  Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.
 • Aracın kat ettiği mesafe
 • Aracın hızı
 • Sürüş zamanı
 • Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri
 • Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri
  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.

  Sayısal Takograf Başvurusu

  Sayısal Takograf Başvuru Durumu Sorgula

GEREKLİ EVRAKLAR
 1. Dilekçe
 2. Fatura
 3. Noter Satış Senedi
 4. Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noterden tasdikli sureti
 5. İş Makinesinin ikinci el olması halinde eski tescil belgesinin aslı
 6. Odamız harcının yatırıldığına dair makbuz.
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Tescil Bedeli Odamız hesabına veya Oda veznesine  TL  TL
GEREKLİ EVRAKLAR
 1. Dilekçe
 2. Ekspertiz konusu ile ilgili belge ve bilgiler
 3. Tarifesine göre Oda ve Eksper ücretleri
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Eksper Ücreti (Her Eksper için) Odamız hesabına veya Oda veznesine  TL TL
Onay Bedeli Odamız hesabına veya Oda veznesine  TL TL
Fatura Tasdikleri
Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.
Tasdik edilmesi talep edilen faturalar bir dilekçe ekinde ve malzemelerin tanım ve özellikleri faturaya tam olarak işlenmiş şekilde teslim alınır. Tasdik amacı ile getirilen faturaların TOBB Muamelat Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Odamız sorumluluk sahası içerisindeki firmalar tarafından düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitapçığında bulunmayan veya muhteviyatı özel imalat kapsamında olan resmi alımlarla ilgili faturalar için piyasa araştırması yapılır. Elde edilen fiyatların birbirine yakın olan en az üç tanesinin ortalaması alınır. Bulunan bedel o malzemenin rayiç fiyatı olarak kabul edilir ve fatura fiyatlarıyla karşılaştırılır. Rayiç fiyatlar fatura fiyatlarının üzerinde veya aynı ise fatura onaylanır. Fatura fiyatlarının altında ise faturaya işlem yapılmaz ve iade edilir. Fiyat tespiti açısından yeterli sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper/eksperlerin raporu doğrultusunda işlem yapılır. Tasdik edilen faturalar için, firma temsilcisi fatura tasdik bedelini Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırır. Onay işlemi tamamlanan faturanın aslı talepte bulunan firmaya verilir, fotokopileri ise Odamız arşivinde saklanmak üzere alınır.
Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.
Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.
Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Tasdik Ücreti (Fatura bedelinin Binde Beşi (%0.5) En az 60 TL / En çok 600 TL) Odamız hesabına veya Oda veznesine 0,00 TL 0,00 TL
Fiyat Tarifeleri
Oda üyeleri tarafından üretilen ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifeleri, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan hazırlanır.
Tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, Oda Yönetim Kurulu ilgili Meslek Komitesinin görüşünü alır. Tarifelerin hazırlanması aşamasında, gerek görülmesi halinde uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine de başvurulur. Yönetim Kurulu, Odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içerisinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içerisinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır. Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer. Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde Belediye ve Mülki İdare Amirliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bildirilir.
Belediyeler ve mülki idare amiri, Odaca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda Odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz eder. Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde karara bağlayarak onaylar veya reddeder. Tarifenin reddi halinde, Oda, ya komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının Odaya yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesin karar olur. Komisyonun ret kararı vermesi halinde varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır, yoksa tarifelerin uygulanması durdurulur.
5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (ı) bendine istinaden çıkarılan “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre düzenlenen tarifeler, mal ve hizmet üreten üyelere ücret karşılığı verilir.
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Tarife Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine TL TL
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Tarife Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine TL TL
GEREKLİ EVRAKLAR
 1. Belge Satın alma yetki belgesi (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 2. Firma İmza Sirküleri fotokopisi veya Vekâletname ve İmza Beyannamesi
 3. Kimlik Belgesi fotokopisi
 4. Belge Satış ve Onay Ücreti Ödeme Makbuzu
 5. Belge Onay başvurusu (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 6. Usulüne Göre tanzim edilmiş, kaşe imza tatbiki yapılmış IPA Türk Malı Belgesi
 7. Belge Muhteviyatı eşyaya ilişkin satış faturası sureti
 8. Taahhütname (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 9. Kapasite Raporu Sureti (Aslı gibidir onaylı)(Geçerlilik tarihi sona ermemiş)
 10. Sözleşme Örneği
 11. Eşyanın Türk Menşeli olduğunu ispat eden diğer bilgi ve belgeler
 12. IPA Türk Malı Belgesi Yüklenici firma tarafından satın alınacak, onaylatılacak ve sözleşme makamına teslim edilecektir.
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Oda Onay Ücreti (Adet başına) Odamız hesabına veya Oda veznesine  TL  TL
Gerekli Formlar
Form Adı
IPA Türk Malı Belge Satın Alma Yetki Belgesi.doc
IPA Türk Malı Belge Onay Başvuru Dilekçesi.doc
IPA Türk Malı Taahhütname.doc

Belge Hizmetleri Menü

Son Haberler