ETCF – I

ETCF projesi, EUROCHAMBERS ile TOBB tarafından 2001’den 2005’e kadar iki dönemde uygulanan Türk Oda Geliştirme Programında (TOGP) elde edilen deneyim ve başarının üzerine temellendirilmiştir. TOGP ilk olarak 2001 yılında başlatılmış ve TOBB ile EUROCHAMBERS tarafından bir yıl boyunca başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Daha sonra program yenilenmiş ve 2004-2005 yıllarında ikinci kez uygulanmıştır. Hem Türkiye’den hem de AB’den seçilen Odalar arasında kurulan sürdürülebilir ortaklıklar aracılığıyla program, Türk Odalarının gerçekleştirdikleri faaliyetlerde oynadıkları rolü, aşağıdaki hususları dikkate alarak, güçlendirmeyi hedef almıştır:
  • İşletmelerin uluslararası bir statü kazanması
  • Yerel kalkınma sürecinde üstlendikleri stratejik rol
Programın birinci döneminde (Ocak 2003’e kadar) AB ile Türk Odaları arasında 10 tane ortaklık başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İkinci dönemde ise hâlihazırda kurulmuş olan 6 ortaklık bazı Türk Odalarının ilave edilmesiyle uzatılmış ve 5 yeni ortaklık daha kurulmuştur.
Söz konusu ortaklıkların gelişmesi ve ortak projeler üretmesine imkân sağlamak amacıyla, Türk Odaları kapsamında özellikle yeni ve yenilikçi hizmetlerin getirilmesine odaklanmak suretiyle teknik yardım sağlanmıştır. 14 aylık bir süre içerisinde etkili adımlar atılmış; üyeleri ve yerel kuruluşları nezdinde Odalarda somut bir gelişme kaydedilmiştir. Ayrıca TOGP projeleri, iş dünyasının uluslararası piyasaya hazırlanması ve rekabet gücünü arttırması sürecinde Odaların oynayabileceği ve oynaması gerektiği kritik role dikkat çekmiştir.
365 yerel Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odası ve Borsasıyla Türk odalar ağının mevcut büyüklüğü ve Türkiye ile AB arasındaki giderek güçlenen bağlar dikkate alındığında, yeni Oda/Borsa Ortaklıkları için büyük bir potansiyel olduğu son derece açıktır.
ETCF-I Hakkında
AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Aralık 2007’den bu yana Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) işbirliği ile uygulanmıştır. Ankara ve Brüksel’de bulunan bir proje takımı ETCF projesini 2 yıl boyunca uygulamıştır.
Neden ETCF?
ETCF, başta Türkiye olmak üzere, aday ülkeler ile AB arasındaki sivil toplum ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi politikası çerçevesinde oluşmuştur. Proje, 2006 yılı ve AB ile Türk iş dünyalarının bütünleşmesini teşvik eden Katılım Öncesi Mali Yardım Program’ı kapsamında tamamen AB tarafından finanse edilmiştir.
Genişleme stratejisinin parçası olarak, EUROCHAMBERS’ın, Türkiye başta olmak üzere aday ülkelerde, AB ile bütünleşme sürecini yönetebilmeleri için Ticaret Odaları ve Borsalarına ve onların üye işletmelerine yardım sağlamakta uzun bir geçmişe dayanan ilgisi vardır.
Aslında, ETCF, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından 2001’den 2005’e kadar başarı ile uygulanan TCDP I ve II aşamalarına dayandırılmıştır.
O zamandan beri AB ve Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri resmen başlamış ve EUROCHAMBRES ile TOBB arasındaki ilişkiler daha da yoğunlaşmıştır. Bu nedenle yeni bir projeye ihtiyaç duyulmuştur.
ETCF Amaç
ETCF, sivil toplum üyeleri olarak Türk Oda ve Borsaları ve AB içindeki muhatapları arasındaki karşılıklı bilgiyi, iletişimi ve uzun vadeli işbirliğini güçlendirerek ve böylece AB ve Türk iş dünyalarının bütünleşmesini teşvik etmiştir.
ETCF özellikle “AB Müktesebat Denetimi” olarak adlandırılmış olan ve Türkiye’deki yasa değişikliklerinin AB’ye uygunluğu doğrultusunda Türk Oda ve Borsaları tarafından izlenmesine olanak sağlaması planlanmıştır. Ana yasama hususları hakkında bilgi sahibi olarak Türk Oda ve Borsaları, müzakere sürecine özellikle etki analizleri ve konum raporları ile doğrudan katılmışlardır.
ETCF, Türk Oda ve Borsaları’nın üyeleri için katma-değerli hizmetler tasarlama ve üretme kabiliyetlerini AB muhatapları ile karşılaştırma ve onların deneyimlerinden yararlanma olanağını sağlamıştır.
ETCF Faaliyetleri
Türk Oda ve Borsalarının ticaret ile ilgili yaptırımlar hakkındaki bilgilerini artırmak ve bunların etkin uygulanışlarını sağlamak için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
– Türkiye’deki firmaların AB ilişkileri ve ilgili politikalar hakkındaki bilgileri ile genişlemeye yönelik hazırlıklarını ölçmek amacına yönelik Türkiye’de 6000’e yakın şirketi hedefleyen bir anket araştırması yapılmıştır.
– Türk Oda ve Borsalarından 300 yönetici için seçilmiş AB yasaları eğitimi 12 seminer olarak Türkiye’de yapılmıştır.
– Seminerleri desteklemek için seçilmiş AB yasaları ile ilgili 6 el-kitabı yayınlanmıştır.
– Türk Odaları’ndan yaklaşık 30 yönetici EUROCHAMBRES Akademisi’ne 2008-2009’da katılmak için burs kazanmışlardır.
– AB yasaları ve sektör politikaları konusunda Türk uzmanlarca bir veri tabanı oluşturulmuş ve Odalar ağı ile kamuya AB ilişkilerinde tanınan kaynak olarak sunulmuştur.
– Yaklaşık olarak 50 Türk Oda ve Borsası akredite edilmiştir. Türk Oda ve Borsalar ağının genel kalitesi, kalite standartları ve belgelendirme sistemi aracılığı ile iyileşmesi hedeflenmektedir.
– Türk Oda ve Borsalarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için olan ihtiyacını yanıtlayabilmek amacıyla 22 ortaklık Türk ve AB Odaları arasında tesis edilmiştir.
ETCF – II
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde AB’deki ve Türkiye’deki Oda ve Borsalar önemli rol oynamaktadır. Son on yıl içerisinde birçok proje AB ve Türk Oda ve Borsaları arasındaki işbirliğinin güçlenmesini sağlamıştır. Hem Türk Oda ve Borsalarının kapasiteleri gelişmiş hem de iki tarafın iş dünyaları arasında karşılıklı anlayış artmıştır. Bu işbirliğine verebileceğimiz en yeni örnek AB Türkiye Odalar Forumu Projesidir (ETCF). Bu proje 2007- 2009 yılları arasında Türkiye’nin her yerinden toplam 80 Oda ve Borsanın ve 28 AB ve AB’ye aday ülke Odalarının katılımıyla gerçekleşmiştir. ETCF projesinin başarıyla tamamlanmasının bir sonucu olarak, projenin ikinci fazı olan AB-Türkiye Oda Formu-II’nin (ETCF-II) uygulanmasına, Haziran 2011 tarihinde başlanmıştır. ETCF-II’nin uygulama süresi iki yıldır. Bu proje, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürütülecektir. ETCF-II projesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2009 programlaması çerçevesinde AB eş finansmanlı bir proje olup, toplam € 5 Milyon bütçeye sahiptir.
ETCF II Amaçları
ETCF II, Türk Oda ve Borsalarının kapasite gelişimine ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde oynadıkları rolün güçlenmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. AB – Türkiye Odalar Forumu (ETCF-II), Türk Oda ve Borsaları ve AB’de bulunan muadilleri arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için yeni fırsatlar sunmakta ve böylece Türk iş dünyasının AB ile bütünleşmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin AB’ye katılımı durumunda doğacak fırsatlar ve zorluklar konusunda daha güçlü bir farkındalık yaratmaktadır.
ETCF II Aktiviteleri
1.Türk İş Dünyasının AB konularındaki uzmanlığını artıracak aktiviteler
“Türk Firmaların AB Üyeliği için Hazırlıkları” konulu yenilenen anket çalışması Türk firmalarına uygulanacaktır. Bu çalışma, Türk firmalarının AB mevzuatını uygulama konusunda hazır olma ve farkındalık seviyeleri ile AB’ye katılım süreci hakkındaki görüşleri konusunda detaylı bilgi sağlayacaktır.
* AB’deki firmalara uygulanacak bir diğer anket, hem iş dünyası hem genişleme açısından Türkiye’ye yönelik düşünceleri değerlendirecektir.
* Türk Oda ve Borsa yöneticileri için AB konularında yeni seminerler düzenlenecektir. Düzenlenecek bu seminerler daha önce düzenlenmiş olan AB Eğitim Programının ikincisi olarak Türk Oda ve Borsa görevlilerinin AB konularındaki en son ve ileri düzey bilgileri öğrenmelerini amaçlamaktadır. Katılımcılar bu eğitimlerden kazandıkları bilgiyle üye firmaları AB ile ilgili konularda bilgilendirebilecek, ulusal ve Avrupa Birliği seviyesinde mevzuatların oluşturulmasında “iş dünyasının sesi” olabileceklerdir.
* AB Müktesebat denetimi faaliyeti çerçevesinde, 250 Türk Firmasının Türk Oda ve Borsa uzmanları tarafından AB Müktesebatının direktifleri bazında taraması yapılacaktır. Türk Oda ve Borsa uzmanları bu konuda AB Oda uzmanları tarafından eğitilecek ve denetim sürecinde destekleneceklerdir. Belirlenen başlıklarda AB mevzuatına uyum konusunda yaşanan başlıca zorlukları içeren bir rapor yayımlanacaktır.
2.Türk Oda/Borsaların kapasitesinin güçlendirilmesini ve Türk ve AB Oda/Borsalarının karşılıklı bilgi ve işbirliğinin arttırılmasını amaçlayan aktiviteler
* ETCF II projesi kapsamında Türk Oda ve Borsaları ile AB Odaları arasında yaklaşık 20 ortaklık projesi gerçekleştirilecektir. Ortaklık projeleri 10 ila 12 ay arasında sürecektir. Projeler Türk Oda ve Borsalarının temel Oda faaliyetleri (yönetim, hizmetler, iletişim) konularındaki bilgi düzeyinin artırılmasını ve her iki bölge arasındaki ticaret ve yatırım olanaklarının güçlendirilmesinin yanı sıra AB iş dünyası uygulamalarının Türkiye’de tanınırlığının arttırılmasını amaçlayacaktır.
* 24 Türk Oda/Borsa görevlisinin EUROCHAMBRES Akademilerine burslu katılımı sağlanacaktır. Akademi katılımcıları yönetim becerilerini ve üyelerine sundukları oda hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak profesyonel bir eğitim programını takip edeceklerdir.
* 60 Türk Oda ve Borsa görevlisi için AB’ye 4 çalışma ziyareti düzenlenecektir. Ziyaretlere AB Odaları ev sahipliği yapacaktır. Bu çalışma ziyaretlerinin iki amacı bulunmaktadır: Türk Oda ve Borsalarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve AB içinde Türkiye hakkındaki bilgi ve anlaşılırlık düzeyinin arttırılması.

Projeler Menü