Sanayi Sicil Belgeleri

Odamız tarafından verilen Sanayi Sicil Belge Hizmetleri
Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler 
Kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır. Üretim yeri adresinin, Oda sicilinde son belediye numaratajına göre güncellenmiş olmalıdır.
 • Kapasite Raporu Müracaat Formu
 • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri/beyannamesinin aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi
 • Kiralık olan bina ve işyeri için kira sözleşmesi
 • Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için  tapu tahsis belgesi sureti
 • Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki ayın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları
 • Makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti(Mizan)
 • Makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi.
 • Varsa, işyerindeki kiralık makine-teçhizatın listesi(Kiralık olan makine ve teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirküleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi,leasing sözleşmesi,Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı)
 • Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Kalite belge ve sertifikalarının listesi(ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka Tescil Belgesi,Patent Kullanım Belgesi,Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi,Çevre İzin Belgesi,HACCP Belgesi vb.)
 • Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi
 • Soğuk hava depolarına ait (m2 ve güç bilgilerini de içerir) teknik belge (sadece gıda firmaları için).
T.O.B.B
Hesap Numaraları
Akbank  Bakanlıklar Şubesi
TR 350004600153888000069072
Vakıflar Bankası Merkez Şubesi
TR 210001500158007293586413
Halkbank  Çukurambar Ticari Şub.
TR 140001200131100016000038
İş Bankası Akay Şubesi
TR 100006400000142010785529
Ziraat Bankası Akay Şubesi
TR 020001000760059943505032
ÜCRETLENDİRME
Açıklama
Ödenecek Yer
1. Derece Üyeler
Diğer Üyeler
Oda Ücreti
Odamız Hesabına veya Oda Veznesine
4400,00 TL
4400,00 TL
TOBB Ücreti
TOBB Banka Hesabına
3750,00 TL
3750,00 TL
Eksper Ücreti (Her Bir Eksper İçin)
Odamız Hesabına veya Oda Veznesine
1600,00 TL
1600,00 TL
+ Kapasite Ekspertiz Talep Formu
+ Ekspertiz raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
+ Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) asılları ve fotokopileri.
+ Son 2 aylık SGK Bildirgeleri
+ Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi
+ Sorumlu Teknik Müdür Sözleşme Fotokopisi (varsa)
Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

Notlar ;

+ Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
+ Ekspertiz raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
+ Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.
+ Kapasite Raporu Suret Onayı Dilekçe
+ Yerli Malı Suret Onayı Dilekçe
+ İmalat Yeterlik Belgesi Suret Onayı Dilekçe
+ Kapasite Ekspertiz Raporu Suret Onayı Dilekçe
+ İmalatçı Belgesi Suret Onayı Dilekçe
+ Sanayici Belgesi Suret Onayı Dilekçe

Notlar ;

Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz
Dilekçe olmadan, belge sureti verilmemektedir.
+ Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
+ Taahhütname
+ Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
+ Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
+ Geçerli Kapasite Raporu
+ İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerlerinin aslı veya noter onaylı sureti
+ Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
+ Gıda İşletme Kayıt ve Onay Belgesi Sureti
+ Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
+ Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
+ Maden Ruhsatı sureti.

Belge Hizmetleri Menü

Son Haberler