Mart ve Nisan aylarında yapılan kabuklu fındık satışlarımıza Mayıs ayında da devam edilecek olup, 20 bin ton daha kabuklu fındık peşin bedel mukabilinde satışa açılmıştır. (Levant Kalite: Trabzon Şube 1.000 ton, Ordu Şube 6.750 ton, Samsun Şube 5.750 ton, Derince Şube 3.500 ton ve Giresun Şube 500 ton ve Giresun Kalite: Giresun Şube 2500 ton)
Bu kapsamda, 04-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ilave nakliye ve maniplasyon dahil, KDV hariç olmak üzere Giresun Kalite ve Levant kalite kabuklu fındıkların 24,00 ₺/kg fiyattan aşağıda belirtilen usul ve esaslarla satışına devam edilecektir.
Firmaların numune talebinde bulunması halinde, KDV hariç 30,00 ₺/kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde talepler karşılanacaktır. 5 kg altındaki numune talepleri karşılanmayacaktır.
Firmalar talep miktarlarını 29 Nisan dan itibaren en geç 5 Mayıs 2020 tarihi saat 12.00 a kadar ürün almak istedikleri Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildireceklerdir.
Satış Usul ve Esasları
 Satışlar sadece fındık ihracatçıları ve sanayicilerine yapılacaktır.
 Firmalar ürün satın almak istedikleri TMO Şubesine cari fabrika kırım kapasite raporu ile talep ettikleri ürün miktarı bedelinin %25 ini TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte başvuracaklardır. Ancak, firmaların sunacak oldukları fabrika kırım kapasite raporu kendilerine ait olacaktır.
 Firmaya tahsis edilen ürün miktarı bedelinin, firmanın TMO hesaplarına yatırdığı paranın altında kalması durumunda ürün teslimatından sonra mahsuplaşılacaktır.
 Firmalara tahsis edilen ürün miktarı bedelinin, firmaların TMO hesaplarına yatırdığı paranın üzerinde kalması durumunda ise aradaki fark tahsil edildikten sonra teslimata başlanılacaktır. İlave tahsilat oluşması durumunda, oluşan ilave fark 8 Mayıs tarihine kadar istekli firmaca TMO hesaplarına yatırılacaktır.
 Depo bazında tahsis yapılması durumunda firmaların taleplerinin olması halinde depo ortalama analizi üzerinden satış yapılabilecektir. Bu kapsamda şube müdür yardımcısı başkanlığında ve firma yetkilisinin de içinde bulunacağı bir heyet ile depoyu tam temsil edecek şekilde numune alınacaktır. Alınan numuneden, 3 defa analiz yapılıp bu üç analizin ortalaması alınarak nihai satış fiyatı belirlenecektir. Talepte bulunan firmadan ekte sunulan taahhütname alınarak teslimata başlanılacaktır.
 Nisan ayında yapılan satışların teslimatlarına 01 Mayıs tarihine kadar fiyat farkı uygulanmaksızın devam edilecektir. Yeni satış fiyatları 04-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacaktır.
 Satış fiyatları, %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlenmiş olduğundan teslimat esnasında, vasıta bazında alınacak numune ve analiz sonucuna göre hesaplanacaktır.
 Adına tahsis yapılmış olan firmanın, mücbir sebepler veya TMO’nun kabul edebileceği durumlar dışında; ürünü satın almaktan vazgeçmesi, Şube Müdürlüğümüzce bildirilen teslimat programına uymaması, verilen süre içerisinde ürün bedelini yatırmaması vb. durumlarda ilgili firmaya ay içerisinde ve bir sonraki ay yeni tahsisat yapılmayacaktır.
 TMO dan kaynaklanan sebeplerle teslimat programında yaşanan gecikmelerde firmalara ek süre verilecektir.
 Alıcı firmanın, yüklemiş olduğu ürünü satın almaktan vazgeçmesi halinde yükleme ve boşaltma giderleri, ilgili firmanın kurumumuz hesaplarına yatırmış olduğu ürün bedelinden tahsil edilecektir.
 Satışlar alıcı vasıtalarına (kamyon vb.) dökme veya alıcıya ait çuvallarla çuvallı olarak yapılacak ve kurumumuzca yapılan tartı esas alınacaktır.
 Satışa konu fındığın depolardan alıcı vasıtalarına yüklenmesi işi kurumumuza aittir.
 Teslimatlar mesai günlerinde yapılacaktır. Ancak alıcı tarafından hafta sonu (Pazar hariç) ve resmi tatil günlerinde teslimat yapılması talebinde bulunulması ve bu talebin işyerimiz tarafından uygun görülmesi halinde, hesaplanacak fazla mesai ücreti KDV ile birlikte talepte bulunan firmalardan tahsil edilerek teslimatlar yapılabilecektir.
 Alıcı, kendisinin bulunmaması durumunda ürün teslimatında, alıcı temsilcisinin hazır bulunması ve ürünü alıcı adına teslim almaya yetkili olduğunu belirtir yetki belgesini kurumuza ibraz etmesi şarttır.
 Satışlarda teslim alınan fındığın kalite ve miktarı teslimde nihai olup, kurumumuzca yapılan tartı esas alınacaktır. Teslimden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
Bu nedenle tartı, numune alma, analiz işlemleri ve analiz sonucuna göre nihai satış fiyatının tespit edilmesi işlemlerinde TMO Görevlisi yanında Alıcı veya Alıcı Temsilcisi hazır bulunacaktır.
 Analiz esnasında, analiz odalarına, ürünü satın alan alıcı veya temsilcisi haricinde hiç kimse alınmayacaktır. Analize refakat etmesi amacıyla analiz odasına alınan alıcı veya temsilcisi, yapılan analizi gözlemleyebilecek uzaklıkta bekleyecek kesinlikle analize müdahale etmeyecektir.
GİFLİDAŞ deposunda bulunan ürünlerin satışı, TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.) platformu üzerinden yapılacaktır.
ELÜS satışlarından yararlanmak isteyen firmaların TMO Elektronik Satış Platformuna ve satışların takas ile ciro işlemlerinin yapılacağı TÜRİB’e üye olmaları gerekmektedir.
ELÜS satışlarında tahsis işleminden sonra firmalar için ileriki bir tarihte belirlenecek satış fiyatları üzerinden seans düzenlenecektir.

TAAHHÜTNAME İÇİN TIKLAYINIZ

Üyelerinize bilgisine sunulur.