Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma Şube Müdürlüğümüzce Biga Ajans Amirliği işyerinin stoklarında mevcut uzun dane Köprü CL çeşidi 436-ton çeltiğin Biga’da yerleşik Özer Gıda çeltik fabrikasında yapılan imalat neticesinde edilecek İhale ilanı ekindeki listelerde Kırık pirinç ve yan ürünlerin 17.12.2020 tarih Perşembe günü saat 14.00’da   Şube Müdürlüğümüz binasında teşekkül edecek komisyon tarafından TMO ihale yönetmeliğinin 22/1 maddesi gereğince “PAZARLIK YÖNTEMİ” ile  ihale edilerek satılacaktır.

        İhaleye iştirak eden olmadığı  takdirde veya satışı gerçekleşmeyen ürün kalması neticesinde takip eden ilk iş günü (18.12.2020 )  aynı şartlarda ve aynı saatte 2.kez ihale edilecektir.

ÖZER GIDA ÇELTİK FABRİKASINDA KIRDIRILACAK  436-TON   ÇELTİKLERDEN           ELDE EDİLECEK TAHMİNİ ÜRÜN MİKTARLARI

ÜRÜN CİNSİ                        TAHMİNİ MİKTAR ( +/- % 20 Opsiyonlu)

I KIRIK PİRİNÇ                               39.500-KG

II.KIRIK PİRİNÇ                             15.500-KG

KEPEK                                              40.000-KG

HAMDANE                                           900-KG

SORTEKS İADESİ                                300-KG

a)Teklif edilen fiyatlarda KDV.hariç olacaktır.

b)Teklifler ihale edilen çeşidin tamamı için verilecektir.

c)Teslimatlar imalata müvazi olarak imalat yapılan çeltik fabrikasından elde edilen kırık pirinçler ve yan ürünlerin tamamı üzerinden yapılacaktır.

d)Yükleme imalat müteahhidine ait olup,  Kepek dökme diğer ürünler çuvallı olarak teslim edilecektir.

        İhaleye katılacaklar fiyat verdikleri ürün için kendi belirleyecekleri mal bedeli ve teklif fiyatı çarpım sonucu elde edilecek rakamın %3 nü geçici teminat olarak aşağıda belirtilen Edirne Şube Müdürlüğümüzün Banka hesap numaralarına yatıracaklardır,

         Bankadan alınan geçici teminat dekontları Şube Müdürlüğümüz muhasebe servisine verilerek karşılığında vezne makbuzu alınacak ve alınan vezne makbuzları ihale zarfına konulacaktır.  

         Geçici teminatlarını yatırmayanların teklifleri geçersizdir.  Banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

         İhaleye ait şartname TMO Bandırma Şube Müdürlüğü Ticaret Servisimizden bedelsiz olarak temin edilebilir

         İhaleye katılacak isteklilerin ihale belgelerini noksansız düzenleyerek bir zarfın içersine koyup üzerine katılımcı firma ve idarenin adı ile “ KIRIK PİRİNÇLER İLE YAN ÜRÜNN İHALESİ TEKLİF MEKTUBUDUR” yazılarak  17.12.2020 tarih  Perşembe  günü saat 14.00’a kadar Şube Müdürlüğümüzün Bilgi İşlem Servisine vereceklerdir.

        2- İhaleye katılmak için istenilen belgeler

  1. T:C: Kimlik Fotokopisi
  2. Adres Beyanı Telefon ve faks Numarası 

        c)Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunan tarihi itibariyle en son durumu gösteren şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti

        d)Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

         e-Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi

        f)) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

        g) 2020 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi

        h)Ticaret ve sanayi odası Oda Sicil Kayıt Sureti

        ı)Geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yatırılıp bankadan alınan DEKONT’un  Şube Müdürlüğümüz Muhasebe servisine verilerek  karşılığında alınacak vezne makbuzunu’da zarfın içine koyacaklardır. 

        3- İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

        4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en uygun fiyat esasına göre belirlenecektir.

        6-İsteklilerce bu hizmet işinin ihalesinde kısmi teklif verebilir,

        7-Yükleniciler ihale teklifinde belirlenen ürünlerden almak istedikleri ürünün tamamına teklif vereceklerdir.

         8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

         9-TMO 2886 sayılı kanun kapsamında olmadığı, İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

           İlan olunur.                                                       

İhalenin Yapılacağı Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma Şube Müdürlüğü

Adres: Paşakent Mah. Atatürk Bulvarı No:2 Bandırma/Balıkesir

Tel:0266 714 49 00

Geçici Teminatın Yatırılabileceği Banka IBAN Noları

Halkbank ( Bandırma  Şubesi )………………………    TR 21 0001 2009 2440 0013 0000 01

                                                                             TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ                                                                               BANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ