Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alman 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezalan ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyannca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.
Aynca, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiştir.
Bu kapsamda;
-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
-Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik -Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
-Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
-Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
-Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
-Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,
-Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,
-Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,
-Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,
-Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi, -Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,
-Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,
-Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge, kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezalan) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (Genelge/2018/02) yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.