Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin,”Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlığı altındaki 6’ncı  maddesinin üçüncü fıkrasına göre,tehlikeli maddelerin karayolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran,paketleyen,yükleyen alıcı,boşaltan ve tank-konteyner /taşınabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazla faaliyet konuları ile iştigal eden işletmecileri kayıt altına almak ve işletmecilerin yönetmeliğin 10,11,12,13,16,17 ve 18 inci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi amacıyla,işletmecileri “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” ile belgelendirmek için “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiştir.
Yönerge kapsamında,”Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” ile belgelendirme işleminin,işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla alanlar için Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü,ancak bir kısım işletmecilerin “ALICI” adı altında tek tip faaliyet için TMFB aldığı anlaşılmış olup,bu işletmelerin ilgili yönetmelik kapsamında kalan maddeleri doldurma,ambalajlama,yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az biri veya daha fazlasını icra ettikleri tespit edildiği,”alıcı; taşıma evrakı,sevk irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi,”tanımı ile aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki alıcı yükümlülüklerinin birlikte değerlendirildiğinde;alıcının taşıma evrakında göre taraflardan biri olarak,gönderilen tehlikeli maddenin kabulünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen bu tehlikeli maddeyi taşıttan,konteynırdan vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken,aynı zamanda yönetmeliğin 17 nci maddesindeki boşaltan yükümlülüklerin kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı,bu durumdaki işletmecilere TMF’si düzenlenirken, “alıcı” faaliyeti ile birlikte “boşaltan” faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlenmesi gerekmekte olduğu aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir.Söz konusu idariyaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmaların UDHB Bölge Müdürlüklerine başvurmak sureti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri faaliyetleri gözden geçirerek “alıcı” olarak aldıkları TMFB’lerine “Boşaltan” ifadesinin işletmek suretiyle ücretsiz olarak yeniletmelerinin gerektiği,
Ayrıca,UDHB Bölge Müdürlüklerince alıcı+tank-konteynır/ taşınabilir-tank işletmecisi adı altında TMFB’si tlebinde bulunan işletmecilere,bundan sonra alıcı +boşaltan+tank-konteynır/taşınabilir-tank işletmecisi olarak TMFB düzenlenmesi gerekmektedir.