Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda; 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmacı uygun bulunan “Tehlikeli Mallann Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda 01.01*2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde Taşıt Uygunluk Belgesi alma şartı getirilmiştir.
  • 2014 model taşıtlar için 01/07/2017 tarihine kadar,
  • 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
  • 2012 model taşıtlar için 01/07/2018 tarihine kadar,
  • 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
  • 2005-2008 model taşıtlar için 01/07/2019 tarihine kadar,
  • 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019 tarihine kadar.
Yine aynı yazının devamında 2014 ve öncesi model araçların sisteme dahil edilebilmeleri amacıyla asgari teknik kriterlerin belirlendiği “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge”nin 30.12.2016 tarihli ve 98853 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar yapılan muhtelif çalışma ve duyurulara rağmen tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan ve Durum Tespit Belgesi almış olan 2014 model yılına sahip çok az aracın Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen TSE’ye başvuruda bulunduğunun tespit edildiği vurgulanmaktadır.
Bu itibarla, ülkemizde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinin etkilenmeden devamım temin etmek, hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla; 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan 2014 model yılma sahip tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların cezai müeyyide uygulanmamasına son bir kez olmak üzere ilgili Bakan Olur’u gereğince aşağıda belirtilen şartlarda izin verilecektir:
İsım ve adresleri www.tse.ors.tr internet sitesinde yer alan ve ilgili Bakanlık
sahibi fonk üreticilerinden 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan ve bunu bir Örneği ekte yer alan randevu kağıdı ile belgeleyen 2014 model araçlar» randevu kağıdında belirtilecek olan muayene tarihine kadar mevcut faaliyetini sürdürebilecek ve rafinerilerden dolum yapabilecektir.
Yukarıda belirtilen uygulama, 1 Ekim 2017 tarihinden önce başvuruda bulunarak muayene randevusu aldıklarını, TSE ile koordineli olarak Muayene Merkezleri tarafından, verilecek randevu kağıdı ile belgeleyen araçlar için geçedidir. Randevu kağıdı almak için yapılacak başvurularda; aracın Durum Tespit Belgesi ve Araç Ruhsat fotokopileri ile Muayene Merkezine gidilecektir.
1 Ekim 2017 tarihine kadar randevu almayan Taşıt Uygunluk Belgesi olmayan randevu kağıdı da atmamış taşıtlara yapılacak denetimde ilgili tüm taraflara gerekli İdari para cezalan tatbik edilecektir.
Söz konnsp ıryOTtlatnadan faydalanmak için muayene randevusu alma süreri 1 Ekim 2017’de son bulacaktır. 1 Ekim 2017 tarihinden sonra muayene randevusu alman araçların faaliyetine ve rafinerilerden dolum yapmasına irin verilmeyecektir. Aksi takdirde yapılan denetimlerde ilgili tüm taraflara idari para cezası tatbik edilecektir.
Yol kenarı denetimlerinde, 1 Ekim 2017 tarihinden önce muayene başvurusunda bulunulduğu randevu kağıdı ile belgelenmiş olan 2014 model araçlar için, Yönetmelikte belirtilen Taşıt Uygunluk belgesiyle ilgili cezai müeyyideler uygulanmayacaktır.
Muayene merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdında belirtilen muayene tarihini geçiren ve/veya tekrar muayene randevusunda bulunan araçlar, bu uygulamadan faydalanamayacaktır.
Muayene merkezleri tarafından verilecek randevularda muayene tarihi 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir. Randevu alma sürecinde belirli Muayene Merkezlerindeki yığılmalar, TSE tarafından diğer Muayene Merkezlerine dağıtım yapılmak suretiyle önlenecektir.