Çankaya Belediye Başkanlığından:
  1. Aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı taşınmazdaki 43 adet bağımsız bölüm Belediyemize, 3 adet bağımsız bölüm İller Bankası Anonim Şirketine ve 54 adet bağımsız bölüm Çağ 1 Yapı İnş. Turz. Madencilik Tic.ve San. A.Ş.ne ait olmak üzere; toplam 100 adet bağımsız bölüm bir bütün olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.
ADRESİ
ADA
PARSEL
DURUMU
MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No:5
5583
44
12120 m2 arsa üzerine 40.546,83 m2 İnşaat alanı bulunan kısmen faal Alışveriş Merkezi
91.000.000.- TL + % 18 KDV
2.730.000.- TL
22/11/2016
14:00
İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:l 1 B2 Blok 9,kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 Al Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ye İstimlak Müdürlüğünden 200.-TL. (ikiyüzlira) karşılığında temin edilebilir.
İhaleye girecek kişilerin;
Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Demek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarım belirtmeleri, geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir), ihale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; şartname ve diğer belgeleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.
Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:ll B1 Blok 8.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244 Faks: 0 312 4589076
İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.