2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesinde {Değişik fıkra:24/12/2020-7261/13 md.) “Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilirler. Atık yönetim plânlarının hazırlanmasına ve sıfır atık yönetim sistemine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir ve bu çerçevede sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi zorunludur.” ifadesi yer almaktadır.

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği Sıfır atık yönetim sistemi kuran bina ve yerleşkelerin yükümlülükleri yer aldığı 10 uncu maddesinde (Değişik:RG-9/l0/2021-31623) “Bina ve yerleşkelerin, sıfır atık yönetim sistemini kurarak EK-1 ’de yer alan uygulama takvimi doğrultusunda sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verirler, ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ambalaj atıklarının biriktirilmesi, toplanması ve taşınması başlıklı 19 uncu maddesinin,

  • Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarının biriktirilmesine, geçici depolanmasına, toplayıcılara teslim edilmesine, taşınmasına ve geri kazanımının sağlanmasına yönelik olarak Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
  • Ambalaj atıklan, Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi uygulamalanna ve İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planlarına uygun olarak toplanır.

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetim Yönetmeliğinin Geçici Depolama başlıklı 13 üncü maddesinde “(Değişik:RG~23/3/2017-30016) Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. Tıbbi atıklaş ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer bulunmadığının il müdürlüğü tarafından tespiti durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir alanda güvenli bir şekilde geçici depolama yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın geçici depolama izni alınır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, zincir marketler ambalaj atığı ve tıbbi atık dışındaki atıklarını İl

Müdürlüğümüzden izin alman bir alanda geçici olarak biriktirebilirler.Sıfır atık belgesine sahip zincir marketler, sıfır atık yönetim sistemi kapsamında ayrı olarak biriktirdiği ambalaj atıklarını (depolama yapmadan) sıfır atık belgesi bulunan mahalli idarelere veya Bakanlığımızdan gerekli izin/veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verebilirler.

Bu itibarla uygulamaya esas olması açısından konuya istinaden duyuruların Sanayi ve Ticaret Odası ve zincir marketlerin genel müdürlüklerince, zincir marketlerin şubelerine yapılması.