Bilindiği üzere 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetlerin “çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması” amacıyla 01.01.2019 tarihi itibarıyla ücretlendirildiği hükme bağlanmış olup, bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te düzenlenmiş ve bu doğrultuda Bakanlığımızca “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanarak yayımlanmıştır.
Yapılan denetimlerde; Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın tam olarak anlaşılmadığı veya yanlış/eksik uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. Uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile Bakanlığımızca hazırlanan tüm bilgi ve belgelere https://www.csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306 linkinden ulaşılabilmektedir.
Usul ve Essaslar’da, “Satış Noktası:Toptan veya perakende olarak mal, ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerleri” olarak tanımlanmıştır.
Usul ve Essaslar’da “Satış Noktalarının Yükümlülükleri” 8. Maddede, Bilgi Sistemi ve Beyanlar 9. Maddede, Ücretlendirme 10. Maddede ve Yaptırımlar 13. Maddede yer almaktadır.
Satış noktalarının yükümlülükleri Usul ve Esaslarının 8. maddesinde sıralanmış olup, bunlardan bir kaçı; “Bakanlığımız bilgi sistemine kayıt olması, ücrete tabi plastik poşetlerin barkotlu olarak satışının yapılması, poşet üzerinde sıfır atık logosu ve çevre sloganı bulunması, satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi, poşetlerin adet başına vergiler dahil boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın 25 kuruşa satılması (daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz), satışlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı sistem üzerinden beyanname verilmesi ve verilen beyannameler üzerinden belirlenecek miktarın ödenmesi” olarak sıralanabilir.