Malumları olduğu üzere 6654 sayılı ’’İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ’’ 74 üncü maddesi ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununa ’’EK MADDE 1’’ eklenmiştir.
 Söz konusu madde ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı düzenlenmiştir. Aynı madde de 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitimi veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacağı belirtilmiştir.
Anılan madde kapsamında ilk Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde 40 mesleği kapsayacak şekilde, ikinci tebliğ ise 24 Mart 2016 tarihinde 8 mesleği içerecek şekilde yayımlanmıştır.
308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda çırak çıraklık sözleşmesi  esaslarına  göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi olarak; Kalfa ise bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve işi alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişi olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla kalfalık belgeleri ilk tebliğ kapsamındaki 40 meslekte 26 Mayıs 2016 tarihi itibariyle, ikinci tebliğ kapsamındaki 8 meslekte 25 Mart 2017 itibariyle geçerli olmayacaktır. Bu meslekler dışında yer alan ve tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan diğer mesleklere ilişkin belge zorunluluğu ile ilgili hususlar ise ’’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ ile belirlendiği şekilde geçerliliğini korumaktadır.
Bahsi geçen tebliğde belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası fonundan karşılanacaktır. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararına ve ayrıntılı bilgiye Kurumumuzdan internet sitesinden ulaşabilirsiniz. http://www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu
Yukarıda bahsi geçen mevzuatlar çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan işleri bireylerin belge sahibi olması gerekmektedir.