29 uncu Mesleki Eğitim kararlarında; ‘Değirmen Makinalan’ ile ‘Metal Yüzey Boyama’meslek dallan 3308 sayılı kanun kapsamına alınmış Olup bu kapsamdaki meslek dallarında iş yeri sahipleri ile yanlarında çalışanlara 20 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle kalfalık ve ustalık sınavlarına girebilmeleri için mesleki eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru yapma hakkı tanınmıştır.
Bu haklardan faydalanabilmeleri için bu meslek dallarında üyelerinize ve yanında çalışanlara gerekli duyurunun ivedilikle yapılarak müracaat yapmalarının sağlanması hususunda;
İlgi: a) 20 Haziran 2017 tarihli ve 30102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 29uncu Meslekî Eğitim
Kurulu Karar Tutanağı ve Eki.
  1. b) Eylül 2002 tarih ve 2540 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ve Ağustos 2011 tarih ve
2647 sayılı Tebliğler Dergisinde Değişiklik yapılan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun
Geçici linçi ve 2 inci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge Yönerge.
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 4 üncü maddesine göre; mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlan ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere kurulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulunun 29 uncu toplantısında alman Kararlar, ilgi (a) da kayıtlı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Karar Tutanağı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmiş olup ilgi (a) Resmi Gazeteden de ulaşılabilmektedir.
İlgi Karar Tutanağına göre;
Mesleki eğitim merkezi programlan (çıraklık) kapsamına alınan ve dal adı değişen meslek alan ve dallarının listesi ilgi (a) Kararın Ek-1 çizelgesine göre uygulanması,
Mesleki eğitim merkezi programlan (çıraklık) kapsamında uygulanan alanla ilişiği olmayan dallarının listesi ilgi (a) Kararın Ek-2 çizelgesine göre uygulanması,
Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlan kapsamına alman meslek alan ve dallannın listesi ilgi (a) Karann Ek-3 çizelgesine göre uygulanması,
İlgi (a) Karann 29/4 maddesine göre; mesleki eğitim merkezi programları (çıraklık) kapsamına yeni alman; Değirmen Makineleri İmalatı ile Metal Yüzey Boyama meslek dallarında çalışanlar için 3308 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre Kurul Kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren ilgi (b) Yönerge kapsamında 3 (üç) ay süre ile müracaat (20 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar) alınması gerekmektedir.
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu*nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ’nin başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararların 1 inci maddesinin (a) bendi oy çokluğu ile diğer maddeler ay birliği ite alınmıştır.
KARARLAR
29/1
3308 sayılı Kanuna göre, mesleki eğitim merkezi programlan kapsamındaki:
a) Kuru Temizleme dal adının, “Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme” olarak değiştirilmesi.
.b) “Değirmen Makineleri İmalatı” dalının kapsama alınması.
c)  “Metal Yüzey Boyama” dalının kapsama alınması,
ç) Ek-2 tabloda yer alan 24 daim, alanla ilişiği olmayan dallar olarak uygulanması,
d) Alan ve daltann güncellenen Ek-1 tabloya göre Kuru] kararlan m n Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren uygulanması. Sorumlu kurum: MEB
29/2
3308 sayılı Kanuna göre, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları kapsamına; Makine Teknolojisi alanı “Tıbbi Cihaz Üretimi” dalının alınması.
Sorumlu kurum: MEB
29/3
Mesleki eğitim merkezi programlarının; Sektörün talepleri doğrultusunda, Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 3 ÜncU fıkrasına (Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az. bir. en fazla i kİ gün olacak şekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilir.) göre uygulanabilmesi için yönerge hazırlanması.
Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacakkurum/kunıluşlar: MYK. TOBB, TİSK, TESK
29/4
A
Mesleki eğitim merkezi programları kapsamına yeni alman; Değirmen Makineleri İmalatı ile Metal Yüzey Boyama meslek dallarında çalışanlar için 3308 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesine göre Kurul kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 3 aylık müracaat hakkı verilmesi.
Sorumlu kurum: MEB
29/5
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere: işletmelerde eğitim gören öğrenciler için işverenlere ödenen devlet katkısının süresiz olarak uzatılması yönünde tavsiye karan alınması.
Sorumlu kurum; TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB. MEB, TOBB, TİSK
29/6
İŞKUR tarafından düzenlenen kurslar için e-yaygın sisteminiıf kullanılmasında yaşanılan sorunların çözümlenmesi için çalışmaların yapılması.
Sorumlu kurum: MEB tş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: İŞKUR