HAZIR YOL BETON İNŞAATLARI YAPTIRILACAKTIR.
Madde 1 – İdarenin;
 1. Adı                  : Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi             : Çıtlakkale Mah.Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN
 3. Telefon Nosu : 0 454 215 56 52
 4. Fax Nosu        : 0 454 215 56 52
Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin;
 1. Adı        : Giresun Merkez Akköy, Barçaçakırlı, Bayazıt, Boztekke, Çaldağ, Çamlık, Çiçekli, Erikliman, Esentepe, Evrenköy, Hisargeriş, Mesudiye, Sultaniye, Yaykınlık, Yağmurca ve Yukarıalınlı köy yolları beton inşaatı.
 2. Türü       : Beton yol inşaatı yapım işleri.
 3. Miktarı  : İhale dokümanındaki Beton Yol Teknik Şartnamesi ile İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafından düzenlenen Beton Yol Metrajlarında belirtilen ve yukarıda isimleri yazılı olan;Köy yollarına
BETON YOL ENKESİTİNDE belirlendiği gibi 5,00 mt. genişliğinde,0,15 mt.kalınlığında (ancak yerinde uygulamada mevcut yol platformunun genişliğine uyulacaktır.) listede belirtildiği gibi Toplam 2.030,53 m3 C 20/25 doz demirsiz hazır betonun usulüne uygun olarak dökülmesi işidir. Hazır beton dökülmesi esnasında yüklenici tarafından yeterli personel görevlendirilecek ve mastar çekme işini yapacaklardır. Yapılacak çalışmalar esnasında gerekli olacak her türlü araç-gereç ve iş makinesi yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 1. Hazır Beton inşaatı Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 2. İşin Yapılacağı Yer : Giresun Merkez Akköy, Barçaçakırlı, Bayazıt, Boztekke, Çaldağ, Çamlık, Çiçekli, Erikliman, Esentepe, Evrenköy, Hisargeriş, Mesudiye, Sultaniye, Yaykınlık, Yağmurca ve Yukarıalınlı Köyleri.
 3. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :  
 4. Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren (7)Yedi takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır.
 5. İşin Süresi  :Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren (120) Yüzyirmi takvim günüdür.
Madde 3 – İhalenin ;
 1. Yapılacağı Yer: Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği – Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN
 2. İhalenin Tarih ve Saati:  24/06/2020 – Saat 11.00
Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 1. Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
 3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 1. İsteklinin ortak girişim olması halinde,şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi,
 1. Bu Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı sureti),
 2. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/VIII-IX- X – XI – XII ve  XIII- grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
   2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/VIII-IX- X – XI – XII ve  XIII- grubu işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.İş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi Bölümüdür.
   3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları taahhütnamesi verilecektir.
Adet                Cinsi                           Özellikleri        Taahhüt / Kendi Malı
6                      Kamyon (Mikser)          Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,
  1. İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Personel taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
Adet     Pozisyonu                              Mesleki Unvanı           Mesleki Özellikleri :
              1        İnşaat Mühendisi/Mimar                        Mühendis/Mimar            En az 5 yıl tecrübeli
              1        İnşaat Teknikeri                       Tekniker                        En az 3 yıl tecrübeli
 1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Çıtlakkale Mah.Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 4. İhale Doküman satış bedeli: 750,00 (Yediyüzelli) TL.dir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
 6. Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere,kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 9. İdare (Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği