TORBALI ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR.
Madde 1 – İdarenin;
 1. Adı                  : Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi             : Çıtlakkale Mah.Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN
 3. Telefon Nosu  : 0 454 215 56 52
 4. Fax Nosu        :  0 454 215 56 52
Madde 2 – İhale Konusu Alım İşinin;
 1. Adı        : Merkez köylerimize yapılacak olan Beton İnşaatı İçin Çimento Alımı işi.
 2. Türü       : 50 KG.LIK TORBALI ÇİMENTO SATIN ALINMASI.
 3. Miktarı  : Teknik Şartnamede özellikleri ve miktarı yazılı 50 kg.lık 54.070 adet torbalı çimentonun satın alınması Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince ” Açık İhale Usulü” ile yapılacaktır.
 4. Tekliflerin değerlendirme Tarihi :24.06.2020
 5. Tekliflerin değerlendirme Saati  :10,00
 6. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :
 7. Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak malzemeler teslim edilecektir.
 8. İşin Süresi  : Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren çimentolar bitinceye kadardır.
Madde 3 – Tekliflerin Değerlendirileceği Yer: Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği – Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN
Madde 4 – İhale dokümanı Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Çıtlakkale Mah.Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
Madde 5 – İhale Doküman satış bedeli: 750,00 (YediYüzelli) TL.dir.
Madde 6 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Madde 7 – Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 8 – İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere,kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Madde 9 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
Madde 10 –İdare (Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği