Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı matrah artıran ve işletme kayıtlarını düzelten işletmelere taksit imkanı sağlandı.

Yayımlanan genelge şöyle;

“7143 ve 7326 sayılı kanunların, 5. maddelerine göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenememesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerin; 6. maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerinde tahakkuk eden vergilerinin; 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (KDV’lerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.”