Giresun Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kuyumculuk faaliyeti yürüten işletmelere döviz satışı uyarısı yapıldı.
Giresun Defterdarlığından yapılan açıklama şöyledir;
“Bilindiği üzere, 20/02/1930 tarihli ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1.maddesine 16/05/2018 tarihinden geçerli olmak üzere;
“Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulur. Ancak, yetkisiz olarak faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya yetki verilmesi gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları veya işlettikleri anlaşılıyorsa, söz konusu iş yerindeki faaliyet sürekli olarak durdurulur. Durdurma işlemleri Hazine Müsteşarlığının (Hazine ve Maliye Bakanlığı) talebi üzerine valiliklerce yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın ö. maddesinin birinci fıkrasında; dövize ilişkin işlemlerin Merkez Bankası, Bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesinde “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ticari amaçla döviz alım satımı yapamazlar” hükmü bulunmaktadır .
Defterdarlığımızca yapılmakta olan yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde, yetkisiz olarak faaliyette bulunarak döviz alım satımı yapan gerçek veya tüzel kişiler hakkında düzenlenecek denetim tutanaklarına istinaden, 1567 sayılı yasa gereğince işlem yapılacağını, yetkisiz faaliyetinin devamı halinde elli bin Türk lirası (50.000TL.) ile iki yüz elli bin Türk lirası (250.000TL.) idari para cezasının uygulanacağı, yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerlerine bir (1) aydan altı (6) aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak kapatılması söz konusu olacağı ifade edilmektedir.”