Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından İşletme Geliştirme Destek Programının, 17 Eylül 2020 tarihinde düzenlenerek, yeniden yayınlandığı iletilmiştir.

İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları’nda yapılan değişiklikler Ek’te yer alan tablo ile karşılaştırmalı olarak özetlenmektedir. Bilgilerinizi, konu hakkında fuar düzenleyici şirketlerin bilgilendirilmesi;

17 Eylül 2020 Tarihli Düzenleme Öncesinde İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları17 Eylül 2020 Tarihli Düzenleme Neticesinde İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları
Madde 7- (10) İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir.Madde 7- (10) İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına. İzmir Enternasyonal Fuarfna ve İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’ııa katılım larına destek veri 1 İr.
Madde 7- (11) Fuar organizatör kuruluşu, destek kapsamına alınmasını talep ettiği fuar için Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile KBS üzerinden ilgili Başkanlık Birimine başvurur.Madde 7- (11) Gerçekleştirilen fuarlara ilişkin; fuarın adı, tarihi, organizatör kuruluş adı. kullandırılan toplam net stant alanı, fuarın kaçıncı kez düzenlendiği gibi bilgilerin TOBB tarafından, İlgili Başkanlık birimine gönderilmesine müteakip ilgili Başkanlık birimi Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunun girilebilmesi için KBS üzerinden onay verir. Fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu düzenlenir.
Madde 7- (13) İlgili Başkanlık Birimi tarafından yapılan başvurular Yurtiçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu uygun görülen fuarlar Başkanlık Makamı Olurunu müteakip www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır.Madde 7- (13) İlgili Başkanlık birimi, fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden gönderilen Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunu Yurtiçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alır. Değerlendirme sonucu uygun görülen fuarlar www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır.
Madde 7- (17) Bir fuarda, fuar organizatör kuruluşu tarafından bir önceki aynı fuarda kullandırılan toplam net stand alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. Destek kapsamına alınacak alan TOBB’dan alınacak bilgi ve fuar organizatör kuruluşunun beyanı dikkate alınarak belirlenir.Madde 7- (17) Bir fuarda organizatör tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 (ikibinbeşyüz) m2‘yİ geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. TÜSİAD, MÜSİAD. TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir.