Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre,işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev,yetki,sorumluluk,hak ve yükümlülüklerine düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,iş yeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde,bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.Ancak belirlenen kriterlere sahip personel bulunmaması halinde,bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde,tehlikeli sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak,bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.Belirlenen kriterlere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” denmektedir.
Genel Müdürlüğe giden şikayetler çerçevesince,yetkilendirilmemiş kişi veya yetkilendirilmemiş kurumların eliyle,işyerlerine işsağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere organize sanayi bölgeleri içerisinde faaliyet gösterildiği belirtilmektedir.
Yukarıda bahsi geçen yetkilendirilmemiş kişi veya kurumlardan hizmet alınmasının önlenmesi amacıyla;
Bireysel sözleşme yapılan İşyeri Hekimi veya İş güvenliği Uzmanlarının sertifikasının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp SGK kaydının işyeri üzerinden gösterilmesine müteakiben İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınmasının mümkün olabileceği ,
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme yapılmadan önce yetkili bir kurum olup olmadığının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp yetkili bir kurum olduğunun anlaşılması halinde İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınmasının mümkün olabileceği ifade edilmiştir.