Kurumumuz Derince Şube Müdürlüğünce “Rafine Fındık Yağı İmalatı” işi için 25.10.2019 tarihi saat 14.30 da TMO Derince Şube Müdürlüğü idari binasında, TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin Teklif isteme Usulüne göre ihale yapılacaktır. İhale ilan metni yazımız ekinde gönderilmiştir.
RAFİNE FINDIK YAĞI İMALATI
İHALE İLANI
 • İdarenin;
 1. Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü
 2. Adresi: Deniz Mah. Mektep Sok. No:5 Deritıce/fCOCAELİ
 3. Telefon – Faks Numarası:0 262 229 99 56 – 0 262 239 42 68 d )Elektrik Fosta Adresi: alimmuh@tmo.gov.tr
 • İhflîe konusu hizmetin;
 1. Adı: Şube Müdürlüğümüzce 250 ton (+-%20 opsiyonlu) iç fındığın nakliyesi dahil ham yağa işlenmesi ve ham yağ imalatından elde edilecek 125 ton (+-%20 opsiyonlu) ham yağın rafine fındık yağma işlenmesi ve ambalajlanması işidir.
Ambalajlama: Rafine fındık yağı 40 ton’u 1 litre, kalan miktarın tamamı 5 litre teneke kutularda ambalajlanacaktır. 5 İt teneke kutular 4’lü gruplar halinde, 1 İt teneke kutular ise en fazla 20Tİ gruplar halinde karton kutulara gerekli mukavemet sağlanacak şekilde naylon ambalaj malzemesi ile ambalajlanacaktır.
 1. İhale Usulü: TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındakı Yönetmelik kapsamında Teklif İsteme Usulüne göre yapılacak olup; teklifler Kapalı Zarfla verilecektir. Aynı yönetmeliğin 28, Maddesi gereği en uygun teklif sahibiyle Komisyonca görüşme ve pazarlık yapılacaktır.
 2. ihalenin Yapılacağı Yer: TMO Derince Şube Müdürlüğü İdari Binası
 3. İhale Tarihi-Saati: 10.2019 tarihi Cuma günü – saat: 14:30
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Şube Müdürlüğümüze elden verilecektir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
 • Teklif Mektubu;
 1. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı İle birbirine uygun olarak açık bir şekilde yazılacaktır.
 2. Teklif mektubunun üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmaması
 3. Teklif mektubunun üzerinde Adı ve Soyadı ile Ticaret Unvanı yazılmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
 4. Teklifler TL/TON üzerinden (KDV hariç) verilecektir.
 5. îmalattan elde edilecek olan ham ve rafine yağ Ofis’e ait olup; elde edilecek kıymetli çıkıntıların tamamı (küspe, tortu, perlit, yağ asidi vb) bedeli karşılığı Yükleniciye ait olacaktır. Yan ürünler Ofis tarafından belirlenecek olan fiyat üzerinden işlem görecektir.
 • İstekliler bu iş için verilen miktar ile teklif edecekleri fiyatın çarpımının en az %3 oranına tekabül eden miktarda geçici teminat vereceklerdir.
 • thalevc Girme Şartlan;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları gerekir;
a) Gerçek kişiler için, T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi