Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü tarafından TMO İhale Yönetmeliğinin 22/1 maddesi Pazarlık Yöntemine göre Şube Müdürlüğümüz toplantı salonunda 04.03.2021 Perşembe günü saat 14.00’de aşağıdaki tabloda nevi ve miktarları yazılı 2019 yılı mahsulü fındıktan yapılan imalat sonucu elde edilen (+_%20) Ofis opsiyonlu 65.870 kg kıymetli yan ürün satışı ihalesi yapılacaktır. İhalenin gerçekleşmemesi halinde ihale 05.03.2021 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

                 İhale ile satışı yapılacak olan ürünün tamamı Alper Fındık ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Alaplı-ZONGULDAK) fabrikasında bulunmaktadır. Satışı yapılacak söz konusu ürün ile ilgili detaylı bilgi Derince Şube Müdürlüğünden edinilebilecektir.

     İsteklilerin 04.04.2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmiş tekliflerini ihale günü (04.03.2021) saat 14.00’e kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Derince Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İhale günü saat 14.00’den sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler

a) T.C. Kimlik Fotokopisi

b) Adres beyanı Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunanın en son durumunu gösteren şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti

d) Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi

e) Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g- Ticaret ve sanayi odası faaliyet belgesi-2021 yılına ait

h- Ticaret ve sanayi odası oda sicil kayıt sureti.- 2021 yılına ait

ı- İhale dokümanı (her bir sayfası kaşe ve imzalı olacaktır)

Bu ihaleye ilişkin ihale dokümanı Derince Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilecektir.

                 İsteklilerin, ihalede verecekleri teklif/tekliflerin toplam tutarının (teklif fiyatı/fiyatları ile talep edilen ürün miktarının/miktarlarının çarpımı sonucu oluşan toplam bedelin) en az % 3’ü oranında ve ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün süreli geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

                 TMO 2886 ve 4734 sayılı Kanunların kapsamı dışında olup, TMO ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.                             

 SATIŞA SUNULAN KIYMETLİ YAN ÜRÜN

Ürün CinsiMiktar (+-%20)  (Kg)
Natürel Buruşuk Fındık12.029
Natürel Çürük-Bozuk Fındık3.955
Natürel Kırık-İkiz Fındık7.086
Kısmen Zar Atmış Benekli Fındık16.639
Kavrulmuş Kırık-İkiz Fındık3.461
Kavrulmuş Vurgun-Urlu Fındık2.718
Kavrulmuş Çürük-Bozuk Fındık5.374
Elek Altı Fındık Unu2.815
Zar11.793

NOT: Yukarıda sayılan kıymetli yan ürünlere kısmi teklif verilebilir.

BANKA ADI:                                                              BANKA HESAP NUMARASI:

Halk Bankası Derince Şubesi                                     TR40 0001 2001 4350 0013 0000 01