613000 KG KALORİFER (KARPUZ) KÖMÜRÜ,67000 KG KURU ODUN VE 45000 KG PELET (SIKIŞTIRILMIŞ TALAŞ)
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
613000 KG KALORİFER (KARPUZ) KÖMÜRÜ,67000 KG KURU ODUN VE 45000 KG PELET (SIKIŞTIRILMIŞ TALAŞ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2019/296142
1-İdarenin
a) Adresi
:
Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası
:
4543101000 – 4543101155
c) Elektronik Posta Adresi
:
imidb@giresun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
YIKANMIŞ, ELENMİŞ VE TORBALANMIŞ 613.000 KG KALORİFER (KARPUZ) KÖMÜRÜ, 67.000 KG KURU ODUN VE 45.000 KG PELET (SIKIŞTIRILMIŞ TALAŞ) ALIMI İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:
Üniversitemiz Merkez Rektörlük Hizmet Binası, Sahil Sosyal Tesisler Arkasındaki Lojman Binası, Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu, Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu, Doğankent Veysi Akın KOLOĞLU Ek Hizmet Binası, Espiye Meslek Yüksekokulu, Keşap Meslek Yüksekokulu, Dereli Meslek Yüksekokulu, Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Çamoluk Yerleşkesi, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
:
Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde sözleşme konusu malın tamamını belirtilen birimlerimize teslim edecektir. Her bir birimimize teslim edilecek kömür (karpuz), kuru odun ve pelet için yükleniciye hiç bir nakliye-kargo ücreti ödenmeyecektir. Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı birimde oluşturulacak muayene ve kabul komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN
b) Tarihi ve saati
:
23.07.2019 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, isteklinin bu belgelerden birisini sunması yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler teklif edecekleri Kalorifer (Karpuz) kömürü ve/veya Pelet’e (sıkıştırılmış talaş) ait Analiz Raporunu ihale komisyonuna teklifleriyle beraber sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında Kamu veya Özel sektörde yakacak (kömür, odun ve pelet) satımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.