İHALE İLANI
Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği BAŞKANLIĞIDAN
GÖRELE İLÇESİ “ ESENYURT-GÖLBAŞI-DEREKUŞÇULU-İNANCA-DEDELİ-ŞAHİNYUVA KÖYLERİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ONARIM İNŞAATI”
İŞİ YAPTIRILACAKTIR.
Madde 1 – İdarenin;
 1. Adı                  : Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi            S.Sinirlioğlu Caddesi Hükümet Konağı No:7 Kat:1 İlçe Özel İdare Müdürlüğü GÖRELE/GİRESUN
 3. Telefon Nosu : 0 454 513 60 88- 513 10 27
 4. Fax Nosu     : 0 454 513 60 88
 5. İlgili personelin adı, soyadı ve Ünvanı: İsmail KARADİREK Birlik Müdürü
Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin;
 1. Adı         : Giresun İli- Görele İlçesi “ Gölbaşı-Esenyurt- Derekuşçulu- İnanca-Dedeli-Şahinyuva köyleri içmesuyu şebeke hattı onarım inşaatı”  İşi
 2. Niteliği   : Onarım İşi
 3. Türü       : İçmesuyu şebeke onarım inşaatı onarım işleri.
 4. Miktarı   : İçmesuyu şebeke inşaatının proje  raporundaki işlerin yapımı.  
Projemiz Buna Göre;
    Gölbaşı köyü;
 1. a) Q40/10 Atü PE-100 Boru 2000 Mt.
      Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,4 0 mt. olacaktır.
      Sanat Yapısı;
 1. Basınç kırıcı vana 1 adet,
 2. Çelik boru koruma (2.1/2”) 6 mt,
Tesise monte edilecektir.
Esenyurt köyü;
 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 1000 Mt.
Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.
Sanat Yapısı;
 1. Basınç kırıcı vana (1.1/4”) 1 adet
Tesise monte edilecektir.
Derekuşçulu köyü;
 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 4000 Mt.
 2.  Q63/10 Atü PE-100 Boru 1340 Mt.
Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,70 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.
Sanat Yapısı;
 1. Basınç kırıcı vana (2”) 2 adet
 2. Basınç kırıcı vana (1.1/4”) 7 adet.
 3. 20 m³ depo şap 1 adet
 4. 20 m³ depo seramik kaplama 1 adet
 5. Kollektör (2”) (5’ li çıkış) 1 adet
Tesise monte edilecektir.
Dedeli köyü;
 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 4400 Mt.
 2. Q50/10 Atü PE-100 Boru 1710 Mt.
Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.
Sanat Yapısı;
 a)Basınç kırıcı vana 5 adet
 b)Ayrım Maslağı 1 adet
Tesise monte edilecektir.
İnanca köyü;
 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 1850 Mt.
 2. Q50/10 Atü PE-100 Boru 5350 Mt.
                  Sanat Yapısı;
 a)Basınç kırıcı vana (1 1/4”) 4 adet
 b)Basınç kırıcı vana (1 1/2”) 7 adet
Tesise monte edilecektir.
Şahinyuvaköyü;
a)Q40/10 Atü PE-100 Boru 3620 Mt.
b)Q63/10 Atü PE-100 Boru 970 Mt.
Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.
Sanat Yapısı;
 a)Basınç kırıcı vana (1.1/4”) 6 adet
 1. b) Basınç kırıcı vana (2”) 3 adet
 b)150 doz demirsiz beton 32 m³
Tesise monte edilecektir.
İhale Usulü: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 1. İşin Yapılacağı Yer : Giresun İli- Görele İlçesi Gölbaşı-Esenyurt- Derekuşçulu- İnanca-Dedeli-Şahinyuva köyleri
 2. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren (10) On takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır
 3. İşin Süresi  : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
Madde 3 – İhalenin ;
 1. Yapılacağı Yer: Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği – Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Kat:2 GÖRELE-GİRESUN
 2. İhalenin Tarih ve Saati: 27/06/2019 – Saat 10.00
Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
 2. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekil ve içeriği bu şartnamede belirtilen İş Ortaklığı Beyannamesi
 7. Bu Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı sureti),
 8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ- I-II-III- VE IV grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/ I-II-III ve IV grubu işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.İş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İnşaat Mühendisliği ve Çevre  Mühendisliği Bölümleridir.
4.2.3.   İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
 1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4. İhale dokümanı Kumyalı Mah. Mebus Şevket Bey Cad. Özel İdare Binası Kat:2 No:5 GÖRELE/GİRESUNadresinde bedelsiz olarak görülebilir.  Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 5. İhale Doküman satış bedeli: 500,00 (Beşyüz) TL. dir.
 6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
 7. Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 10. İdare (Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 12. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İlan olunur. 20/06/2019