LABORATUVAR CİHAZI VE MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                        : 2016/439949
1-İdarenin
  1. a) Adresi Güre Yerleşkesi Ahmet Taner Kışlalı Cad. Rektörlük
Hizmet Binası 28200 MERKEZ/GİRESUN
Telefon ve faks numarası                         : 4543101000 – 4543101155
Elektronik Posta Adresi               : imidb@giresun.edu.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
Niteliği, türü ve miktarı                             : 16 KALEM 16 ADET MAL/MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim yeri                                                  16 KALEM 16 ADET MAL/MALZEME GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
Metin Kutusu: c) Teslim tarihiMetin Kutusu: 3- İhalenin
  1. a) Yapılacağı yer
Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 28 Aralık 2016 tarihine kadar sözleşme konusu malın tamamım Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına teslim edecektir. Ancak her ne şart altında olursa olsun (mücbir sebepler hariç) işin 30 Aralık 2016 tarihinde bitirilmesi esastır. Teslim edilecek mal/malzemeler için yükleniciye hiçbir nakliye/kargo ücreti ödenmeyecektir. Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı birimde oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir. Ayrıca Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin Sözleşme ve eklerine uymayan işler başlığı altındaki (Değişik: 22/06/2005 ? 25853 R.G. / 12 md.) 26. maddesinde belirtildiği şekliyle “İhale dokümanında hüküm bulunması halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak ihale dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.” hükmü uygulanacaktır.
Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN
  1. b) Tarihi ve saati : 11.11.2016 -10:30
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkar Odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.    Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Herbir kalem mal ve malzeme için katalog vereceklerdir. Ancak kataloğu bulunmayan mal ve malzemeler için istekliler, fotoğraf, broşür ve numune veya marka model bilgilerini içeren bir yazıyı ihale teklif dosyasında sunacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresinden satın alınabilir.
ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez
GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.