Üniversitemiz Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Stüdyosunun Makine Teçhizat ve Mal/Malzeme ihtiyacını karşılamak üzere 2017/353631 İKNTi ihale ile söz konusu iş 14.08.2017 Pazartesi günü saat 10.30’da açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, bu ihale ile ilgili Kamu İhale Bülteninde ayrıntılar şöyledir;
RADYO VE TELEVİZYON STÜDYOSU İÇİN MAKİNE TEÇHİZAT VE MAL/MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Stüdyosu için Makine Teçhizat ve Mal/Malzeme Alımı alîmi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü He ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası                          : 2017/353631
 • İdarenin
 1. Adresi Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi
Rektörlük Hizmet Binası 28200 MERKEZ/GİRESUN
 1. Telefon ve faks numarası 4543101000 – 4543101155
 2. Elektronik Posta Adresi imidb@giresun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
 • İhale konusu malın
 1. Niteliği, türü ve miktarı 6 Kısım 26 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. Teslim yen Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanlığı
Demirci Mahallesi Halkovalı Caddesi 28500 Tirebolu / GİRESUN
 1. Teslim tarihi Malm/İşin teslim süresi 90 (doksan) takvim günüdür.
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 90 (doksan) gün içinde yüklenici bütün mal/malzemeyi teslim edip montaj, kurulum gibi tüm işlemleri gerçekleştirecektir.
 • İhalenin
 1. Yapılacağı yer Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-
Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN
 1. Tarihi ve saati : 08.2017 – 10:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüze! kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   • Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
  • İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
  • Tüzel kışı tarafından iş deneyimim göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.
   • Ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 • Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 1. imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
cj Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir
 1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya İmalatçı olduğunu gösteren belgeler.
 • Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglan, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri mal/maizemenin teknik şartnamede yer alan
teknik kriterlere uygunluğunu belirtmek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevaplan ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları kısımların herbir kalemi için ayrı ayrı verecektir, Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman verilmesi durumunda katalog verilmesi zorunludur. Ayrıca istekliler teklif ettikleri tüm mal/malzemenin marka model bilgilerini içeren bir yazıyı ihale teklif dosyasında sunacaktır.
 • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, son 5 yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yapılan her türlü
 1. Radyo-televizyon cihazları kurulumu ve/veya satışı:
 2. Teçhizat ve Mal/Malzeme kurulumu ve/veya satışı;
 3. Bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları kurulumu ve/veya satışı:
 4. Elektrik-elektronik veya teknolojik ürünfer v b. mal/malzemeleri kurulumu ve/veya satışından herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malt teklif eden yerli istekliye ihafenın tamamında % 10 (yüzde onjoranında fiyat avantajı uygulanacaktır
 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gazİler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresinden satın alınabilir
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-tmza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-
Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerieşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,
 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir,
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür,
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
 4. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.