İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2018/277834
 1. Adresi : Gaziler Malı. Ahmet Taner Kışlalı Cad. (iüre Yerleş keşi
Rektörlük Hizmet Binası 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 1. Telefon ve faks numarası : 4543101000 – 4543101155
 2. Elektronik Posta Adresi : imidbfa edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İnternet adresi (varsa)
: Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN
: 18.06.2018 – 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • İhaleye katılma  şartlan ve  istenilen belgeler:
 • İhale konusu malın satış faaliyetinin yerme getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 • İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; ihale tarihi itibari ile geçerliği devam eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Dağıtıcı Lisansını,
 • İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise; ihale tarihi itibari ile geçerliği devam eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınmış Bayilik Lisansı ile Bayilik Sözleşmesini,
 • İstekliler Türkiye sınırları dahilinde otomatik yakıt alma sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri veya anlaşmalı istasyonları olduğuna dair belgeleri gösteren bayi listesini, ihale dosyasında imzalı ve kaşeli olarak vereceklerdir.(İsteklj; Türkiye genelinde en az 250, Giresun il merkezinde en az 1 (bir) ve il genelinde ise en az 2 (iki) akaryakıt dağıtım istasyonu olan ana dağıtıcısı veya bayisi olmalıdır.) 1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede  belirlenen geçici
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Saşkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresinden satın alınabilir.
 • İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak İndirmeleri orunludur.
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Malî İşler Daire Başkanlığı- Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 3. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.