117 yıllık bir tarihe sahip olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, günümüze kadar, Giresun’un ekonomik ve sosyal gelişimi ile ilgili çalışmaların neredeyse tamamında yer almıştır.
Bu süreç içerisinde Odamızın, Giresun Üniversitesi’nin kuruluşunda,  yer tahsisinde, tarihi rektörlük binasının restorasyonunda ve teknik cihaz alımları gibi çeşitli katkıları bulunmuştur. Bu kapsamda Odamız, üniversitenin faaliyetlerini değerlendirme ve süreci takip etme sorumluluğunu kendisinde görmektedir.
Dolayısıyla; Giresun Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren emeği bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın, mevcut tablolar karşısında suskun kalmasının mümkün olmadığını, bununla birlikte, üniversite çalışmalarının incelendiği bu değerlendirmenin tarafsız ve Giresun’un menfaatleri doğrultusunda yapıldığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu nezdinde bir araya gelen Meslek Komitesi Başkanları, Giresun Üniversitesi’nin son dönemini altı başlıkta analiz ettiler.
Hedef Var, Girişim ve Sonuç Yok!
Akademik Performans Açısından Bölgenin ve Ülkenin En Zayıf Üniversitelerinden
Proje Üretimi Yetersiz (900’e Yakın Akademisyen ve Yaklaşık 30.000 Öğrenci)
Ar-Ge’ye Bütçe Ayırmayan Üniversite
Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin İsmi Var, Çalışması Yok
Diyalog Problemi (Giresun TSO ve Üyeleri) başlıklarında değerlendirilmiştir.
Yapılan toplantılar neticesinde Giresun Üniversitesi’nin Proje, AR-GE ve iletişim konusunda çok zayıf olduğu ve göstergelerin en önemlilerinden olan TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Avrupa Birliği Projelerinde üniversitemizin kayda değer herhangi bir başarısının olmadığı resmi tablolar ile ortaya çıkmıştır.
Hedef var, Girişim ve Sonuç Yok!
Giresun Üniversitesi 2014 yılı Performans Program Hedefleri Aşağıdadır.
Hedef 1:  2014 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak 15 adet proje üretilmesi,
Hedef 2: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet TÜBİTAK projesi geliştirilmesi,
Hedef 3: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet Kalkınma Bakanlığı projesi geliştirilmesi,
Hedef 4: 2014 yılı sonuna kadar akademik personeli uluslararası araştırmalara yöneltmek için teşvik sistemlerinin oluşturulması,
Hedef 5: Akademik personelin proje planlama, yürütme ve koordinasyon konusunda eğitilmesine yönelik program hazırlanmas
Üniversitemiz; 2014 yılı için belirlemiş olduğu yukarıdaki hedeflerin hiç birini gerçekleştirememiştir.
Akademik Performans Açısından Bölgenin ve Ülkenin En Zayıf Üniversitelerinde
URAP-2014 (Üniversitelerin Akademik Performans Sıralaması) yılı sıralamasına göre, Giresun Üniversitesi; Tıp Fakültesi olan 64 üniversite arasında 63. olup,  sondan 2. sıradadır.
URAP -2015 yılı devlet üniversitesi genel sıralamalarında, 95 üniversite arasında 81. sırada yer almaktadır.
Gümüşhane Üniversitesi ve KTÜ, 2014-2015 akademik performans sıralamasında dünya genelinde ilk 2000 üniversite arasına girmiş olup, Giresun Üniversitesi sıralamaya dahi girememiştir.
URAP’ın ülkelere göre alan bazlı sıralamasında (mühendislik, teknoloji, iktisat, eğitim vb.) Giresun Üniversitesi sıralamaya dahi girememiştir.
Diğer yandan 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler ve devlet üniversiteleri sıralamasında da Giresun Üniversitesi’nin yıllara göre başarı grafiği aşağıdaki tablolarda açıkça görülmektedir.
*2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Arasında Giresun Üniversitesi’nin
Akademik Performans Sıralaması
Yıllar
Üniversite Sayısı
Giresun Üniversitesi Sıralaması
2010
51
19.
2011
51
11.
2012-2013
51
31.
2013-2014
51
31.
2014
51
37.
2015
58
38.
Kaynak: URAP
*Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında Giresun Üniversitesi’nin
  Akademik Performans Sıralaması
Yıllar
Üniversite Sayısı
Giresun Üniversitesi Sıralaması
2010
96
69.
2011
96
60.
2012-2013
96
79.
2013-2014
96
79.
2014
98
85.
2015
95
81.
Kaynak: URAP
Proje Üretimi Yetersiz (900’e Yakın Akademisyen ve Yaklaşık 30.000 Öğrenci)
TR90 Bölgesi illerinde bulunan üniversitelere bakıldığında Giresun Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi dışında kalan üniversiteler içerisinde en fazla akademisyen ve öğrenciye sahip üniversitedir. Bünyesinde bu kadar akademisyen ve öğrenci bulunduran bir üniversitenin Giresun’un sanayi, turizm, tarım ve diğer sektörlerine destek verecek projeler üretmesi gerekmektedir.
Üniversiteler
Akademisyen Sayısı
Öğrenci Sayısı
Giresun
883
29.142
Rize
840
14.840
Ordu
623
17.985
Gümüşhane
612
14.871
Artvin
486
6.696
SAN-TEZ: Ülke genelinde 2012-2014 yılları içerisinde 1189 San-Tez (Sanayi Tez Programı) proje başvurusu arasında 430 tanesi desteklenmeye uygun görülmüştür, ancak Giresun Üniversitesi’nin desteklenmeye uygun görülen her hangi bir projesi bulunmamaktadır.
SAN-TEZ
Giresun
Trabzon
Ordu
2012-2015
0
12
1
 Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin Geliştirilmesi Programına (ARDEB)  sunulan proje sayısına bakıldığında performansımızın iyi olmadığı görülecektir.
Üniversiteler
Önerilen Proje Sayısı
Desteklenen Proje Sayısı
Giresun
8
1
Artvin
12
2
Ordu
35
6
Gümüşhane
24
3
Trabzon(KTÜ)
192
55
Rize
62
11
Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/14_web_2014.pdf
Ayrıca, 2013 yılında açılan Üniversite ile AR-GE bütünleşmesinin en önemli göstergelerinden olan TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı (1513 kodlu),  üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesini amaçlamaktadır. Türkiye’de bir çok üniversite bu destek programına başvurmuş ve üniversite bünyesinde özel sektörün faydalanıcı olduğu “Teknoloji Transfer Ofisleri”  kurmuştur. Giresun Üniversitesi bu destekten faydalanmamıştır.
Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından verilen önemli desteklerden olan AR-GE merkezi kurulumu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulumu için üniversitemizin kayda değer bir başvurusu ve ön çalışması bulunmamaktadır.
Ar-Ge’ye Bütçe Ayırmayan Üniversite
Yine önemli bir gösterge olan TR90 Bölgesi ( Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize)  bölgesinde üniversitelerin AR-GE’ye 2013 yılı rakamlarına göre; Artvin Çoruh Üniversitesi 3,90%, Karadeniz Teknik Üniversitesi 3,11%, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1,75%, Gümüşhane Üniversitesi 0,45% pay ayırırken, Giresun Üniversitesi’nin pay ayırmadığı görünmektedir.
Üniversitelerin Bütçelerinden AR-GE ye Ayırdıkları Paylar 2013
AR-GE Payı
Giresun
Artvin
Gümüşhane
Ordu
Trabzon
Rize
%
0
3,90 %
0,45 %
0
3,11 %
1,75 %
Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin İsmi Var, Çalışması Yok
Üniversite bünyesinde bulunan Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hiç bir araştırma işlevi ve çabası bulunmamaktadır. Bu merkezde çalışan personelin ne iş yaptığını gerçekten merak ediyoruz.
Diyalog Problemi (Giresun TSO ve Üyeleri)
Üniversitemizin şehir ile etkileşimi ve şehrin reel aktörleriyle ilişkilerini geliştirilmesine yönelik strateji oluşturma amaçlı analiz ve çalışmaları gözükmemektedir.
İlimizde üniversitenin proje geliştirebileceği ve destek sağlayarak katkı sunabileceği bir çok sanayi kolu bulunmaktadır. Sadece sanayi değil, tarım ve hizmet sektörü de üniversitenin katkı sunacağı ve geliştirebileceği önemli alanlardır. Üniversitenin mevcut yönetimi tarafından bu olanaklar kullanılamamıştır. Sanayici ve iş adamlarımız danışmanlıktan ve bilim adamı desteğinden mahrum bırakılmışlardır. Yaklaşık 900 öğretim üyesi ve 30.000 öğrencisi bulunan üniversitemiz ildeki sanayi, tarım ve hizmet kollarının herhangi bir tanesinde aktif olarak bulunamamıştır. Sanayinin beklediği danışmanlığı, turizmin beklediği vizyonu ve tarımın beklediği enerjiyi üniversite yönetimi yakalayamamıştır.
Giresun’un ihtiyacı olan şehrin potansiyelini akademik kadrolarıyla değerlendirecek, reel sektörle işbirliğine açık, monologdan değil diyalogdan yana tutum sergileyen bir üniversite yönetiminin arzusu içerisindeyiz.
Bu düşünce ve veriler ışığında değerlendirmeyi kamuoyunun ve karar mercilerin takdirlerine sunuyoruz.
Saygılarımızla,