TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
DERÎNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
FINDIK KROKANI İMALATI
İHALE İLANT
 • İdarenin;
 1. Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü
 2. Adresi: Deniz Mah. Mektep Sok. No:5 Derince/KOCAELİ
 3. Telefon – Faks Numarası:0 262 229 99 56 – 0 262 239 42 68 d )Elektrik Posta Adresi: alimmuh@tmo.gov.tr
 • İhale konusu hizmetin;
 1. Adı: Şube Müdürlüğümüzce 40.000 kg (+,- %20 Ofis opsiyonlu) findik krokanı imalatı yaptınlması işidir
 2. İhale Usulü: TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmelik-Teklif İsteme Usulü
 3. İhalenin Yapılacağı Yer: TMO Derince Şube Müdürlüğü İdari Binası
 4. İhale Tarihi-Saati: 30.01.2019 saat: 11.00
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Şube Müdürlüğümüze elden verilecektir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
 • Teklif Mektubu;
 1. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açık bir şekilde yazılacaktır.
 2. Teklif mektubunun üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmaması
 3. Teklif mektubunun üzerinde Adı ve Soyadı ile Ticaret Unvanı yazılmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
 4. T ekli fler TL/TON üzerinden (KDV hariç) verilecektir.
 • îstekliler bu taşıma işi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri fiyatın çarpımının en az %3 (vüzde 31 oranına tekabül eden miktarda geçici teminat vereceklerdir.
 • İhaleye Girme Şartlan;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmalan gerekir:
 1. Gerçek kişiler için, T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi,
 2. Gerçek ve tüzel kişiler için; Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarast ile elektronik posta adresi.
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri ile iştigal konusunu belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Fındık krokanı üretim tesisinin günlük asgari 800 kg üretim yapmaya vc 800 kg paketleme yapacağına dair taahhütname,
 2. 5996 savtlı Veteriner Hizmetleri. Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hazırlanan 17.12,2011 tarih ve 28145 savdı Resmi Gazctc’dc yayımlanan Gıda İsletmelerinin Kayıt ve Onav İşlemlerine Dair Yönetmelisi gereği. Yüklenici tarafından teklif edilen fabrikasına ait Tarım ve Orman Bakanlığımdan alman îslctme Kavıt Belgesi.
 3. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair ilgili idarelerden alınacak belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir).
 4. SGK taahhütnamesi.
 5. 8u Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş vc işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 7. KİK. 10 maddesine göre yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname,
 8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubunun açık adresli ve imzalı olması, fiyatın rakam ve yazı ile açık seçik yazılmış olması şarttır).
 9. îhaleye teklif verecek istekliler sözleşme tasarısı, idari ve teknik şartname’nin her sayfasını imzalı ve mühürlü olarak teklif zarfı içerisinde ihale Komisyonuna vereceklerdir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı Kanunlardaki istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
Gerici teminat işyerinin banka hesabına yatırılarak dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur.
Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.