Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KÛÖİ’Ierin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, Başkanlığımız COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.
Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını te m i nen, Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkmdaiık yaratma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte, çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.
COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubattou Network(s) for Creathdty-Driven Innovarion – Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağlan” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır.

İlgili Duyuruya Ulaşmak İçin Tıklayınız