Başkanlığımız,, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KÖBilerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur.

CÖSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi’’ bileşeni kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları – E u rop can Stratcgic Clustcr Partncrships for Sraart Spccialisation” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması Başkanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin tarafımıza ahkoordinayon@kosgeb.gov.tr bilgidebilirsiniz