İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik olarak uygulamaya konulmuştur. COSME Programı ile; işletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek, girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve KOBİ’lerin büyümesini sağlamak amaçlanmakta olup, 7 yıllık program dönemi için 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edilmiştir.
Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasındaki COSME Anlaşması ile KOSGEB, COSME Programına ilişkin Ulusal Koordinatör Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.
Ülkemizin COSME Programından etkin bir şekilde yararlanması, proje teklif çağrılarına başvuru ile proje uygulama süreçlerine teknik destek sağlanması, projesi kabul edilen yararlanıcılara ait bilgilerin izlenmesi hususları Başkanlığımızın öncelikleri arasında yer almakta ve bu kapsamda faaliyetler yürütülmektedir.
Yıllık yayınlanan iş programları vasıtasıyla uygulanan COSME Programının 2017 Yılı Çalışma Programı, çıkılacak çağrılara ilişkin bir yol haritası niteliğinde olup, 304 milyon Avro bütçe ile 25 faaliyeti kapsamaktadır.
COSME programından somut faydalar elde edilebilmesini ve ülkemiz tarafından azami katılımın sağlanmasını teminen Programın etkin bir şekilde duyurulması gerekmektedir. Söz konusu Çalışma Programının potansiyel yararlanmışı konumunda olan ait kuruluş ve üyeleriniz ile paylaşılması yararlı olacaktır. Kurum/kuruluşların söz konusu çalışma programı kapsamında uygun proje teklif çağrılarına başvurmaları ve süreç İle ilgili gelişmeler hakkında Başkanlığımız ile bilgi paylaşmaları ülkemiz menfaatleri doğrultusunda gerekli adımların atılabilmesi açısından Önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, Başkanlığımız (http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6080/cosme-2017- caiisma-programi) ile Avrupa Komisyonu’nun (http://ec.europa.eu/DocsRoom /documents/20283) web sayfalarında yayınlanan COSME 2017 Çalışma Programı çerçevesinde proje teklif çağrılarına başvuracak kurum/kuruluşlann teknik destek gereksinimlerini ve desteklenmeye hak kazandıkları projeleri iie İlgili bilgileri KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ve abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.