Mülkiyetinin % 98,6 l’i Belediyemize ve Çağ 1 Yapı İnş. Turz. Madencilik Tic. ve San. A.Ş.’ne ait olan ve Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No:5 adresinde imann 5583 ada 44 parseli üzerinde bulunan Çankaya Çarşı olarak adlandırılan işyerinin (AVM) 2886 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca 21.09.2017 tarihinde saat 14.00’da ekli ilan metninde belirtilen bilgiler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;,
MADDE 1- Mülkiyetinin % 98,61’ si Belediyemize ve Çağ 1 Yapı İnş. Türe. Madencilik Tic. ve San. A.Ş. ait, olan ve aşağıda özelikleri belirtilen yerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) ile ihale edilecektir.
KİRAYA VERİLECEK YER
BAĞIMSIZ
BÖLÜMLER
ALANI
NİTELİĞİ
AYLIK
MUHAMMEN
BEDEL
YILLIK
MUHAMMEN
BEDEL
KİRA
SÜRESİ
%3 GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ SAATİ
Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No:5 İmarın 5583 ada 44 parseli üzerinde bulunan Çankaya Çarşı olarak adlandırılan İşyeri Çankaya /ANKARA
14.297,95m2
AVM
400.000,00-TL + % 18 KDV
4.800.000,00-TL +% 18 KDV
10 (ON) Yıl
144.000.00-TL
21 EYLÜL 2017 14:00
MADDE 2- Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-l Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, söz konusu iş için 500,00-(beşyüz)TL karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
MADDE 3- İhale, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: II B-I Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu’nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
MADDE 4- Kiraya verilecek yerin yukarıda belirtilen geçici teminat tutan nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.6’da belirtildiği şekilde banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olarak temin edilir
MADDE S- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.
  • İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)
  • Kanuni İkametgâh Belgesi.
  • İmza sirküleri ( noter tasdikli)
  • İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
  • İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.
  • Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi. Banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
  • İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak “Yer Görme Belgesi” ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair “Taahhüt Belgesi”.
  • İhaleye katılacak olan isteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Mü dür lüğü’nden alacaklan Belediyemize borcu Bulunmadığına dair yazı.
  • Esnaf, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  • En az 6 aylık muhammen kira bedeli + % 18 KDV toplamı kadar tutarda bedelin “Güvence Bedeli” olarak Belediyeye yatırdığına dair alındı belgesi veya güvence olarak aynı tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
(Kamu tüzel kişileri bu madde hükmünden muaftır.)
MADDE 6- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve Örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No: 11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-l Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu’na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin ad], soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)
MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.
MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat İ2.00’ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-l Blok 8. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı İle yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MADDE 9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
MADDE 10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telefon : (0312) 458 89 00 – 2201- 2250 Fax : (0312) 458 90 76 Web : www.canküva-bel,tr e-posta :halkis@cankaya-bel.tr İlan olunur.