İHALE İLANI
Madde 1 – İdarenin;
 1. Adı : Çanakçı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi   : Merkez Mah. Muzaffer BİLGE Sokak No: 1 Kat:2 ÇANAKÇI/GİRESUN
 3. Telefon Nosu : 0 454 591 25 25
 4. Fax Nosu : 0 454 591 25 50
Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin;
 1. Adı       : Giresun – Çanakçı – Kaledibi-Egeköy Köyü Bağlantı Yolu Menfez Yapım İşi
 2. Türü      : Yapım işi (Sanat Yapısı).
 3. Miktarı : İhale dokümanındaki Teknik Şartnamesi ile Teknik Personel tarafından düzenlenen Metrajlarında belirtilen ve aşağıda isimleri  ve miktarları yazılı olan Menfez Yapım işi İşçilik ve malzeme dahil yapılması işidir.


 Menfez Yapım işi yapılması esnasında yüklenici tarafından yeterli personel görevlendirilecektir. Yapılacak çalışmalar esnasında gerekli olacak her türlü araç-gereç ve iş makinesi yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 1. Cephe Yenileme, Çevre Duvar ve Yol Kaplama işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 2. İşin Yapılacağı Yer : Giresun İli Çanakçı İlçesi Egeköy köyü.
 3. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren (7) Yedi takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır.
 4. İşin Süresi : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren (30) takvim günüdür.
Madde 3 – İhalenin ;
 1. Yapılacağı Yer: Çanakçı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği – Merkez Mahalle Muzaffer BİLGE Sokak No:1 Kat:2 ÇANAKÇI/GİRESUN
 2. İhalenin Tarih ve Saati: 12/06/2020 – Saat 10:00
Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:
 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 • Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 • Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
 3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi,
 8. Bu Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı sureti),
 9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
 10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname,
  • Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %25’i oranında gerçekleştirdiği veya %25’i oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A-I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %25’ inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
   • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A-I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI grubu işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.
   • İş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar: İnşaat Mühendisliği Bölümü diplomaları kabul edilecektir.
   • Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları taahhütnamesi verilecektir.
Adet                Cinsi                Özellikleri                    Taahhüt / Kendi Malı
1                      Kamyon                                    Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,
1                      Betonyer                                  Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,
            İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı Çanakçı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Merkez Mahalle Muzaffer BİLGE Sokak No:1 Kat:2 ÇANAKÇI/GİRESUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 3. İhale Doküman satış bedeli: 500,00 (BEŞYÜZ) TL.dir.
 4. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
 5. Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 8. İdare (Çanakçı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
T.C.
ÇANAKÇI KAYMAKAMLIĞI
Çanakçı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği