17 Temmuz 2017 Tarihli ve 2017/10605 Sayılı BKK gerepree^Kanlan MSY 310-12 “MSB Askerî Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 47M|Şa^lı Kamu İhale Kanunu istisnalar (3.B) Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımlan  yer alan düzenlemeler doğrultusunda; Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğ^J^FGM) Onaylı Tedarikçi Değerlendirme Kılavuzu 11 Nisan 2018 tarihinde onayl^Siak fmrürlüğe girmiştir.
Onaylı Tedarikçi Değerlendirme Kılavuzu iş rap^rureci gereğince, Onaylı Tedarikçi olmak için başvuran 110 aday firma, Askerî Fabriykıftapnuıdan tetkik edilmiş, müteakiben aday firmaların tetkik sonuçlan, finansal dummljmİLb. hususlar Tedarikçi Değerlendirme Kurulunda 21 Kasım 2018 ve 28 Mart 20l!Ö8ljfierinde görüşülmüştür. Anılan Kurul tarafından Ek-l’de listesi verilen 55 adet firriİlMiyTVFGM Onaylı Tedarikçisi olması uygun değerlendirilmiştir. Firmalar il ve sektör bazında dağılımı EK-2’de verilmiştir.
Onaylı Tedarikçi olması kurulca uyg£n bulunun firma listesinin, MSB İnternet, TSK intranet Sitesinde yayımlanması, Onag&Tedarikçi olması uygun görülmeyen firmalann ise; özellikle yerli ve millî savunma J§n9|ypn gelişimine katkı sağlamak maksadıyla, tetkik raporlarında eksik görülen hususIan\hildirilerek tedarikçilerin kendilerini geliştirmelerinin sağlanması planlanmıştır. O ^
17 Temmuz 2017                  wc 2017/10605 Sayılı Kararnamenin “onaylı tedarikçi
listeleri” paragrafında; “Bığksciskrın yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla 24 ay içerisinde askerî fabrika ve tersçmelehş mal ve hizmet alımlarına ilişkin onaylı tedarikçi listeleri oluşturulur. Bu süre zMfijiıak yapılacak mal ve hizmet alımları için geçmişte alım yapılmış ve teknik yeterlilik, ümm^uygunluğu, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler yönünden veterlillfaûpatlanmıs yükleniciler geçici olarak onaylı tedarikçi kabul edilebilir.” hükmü gereğiçKe^ÖİM Onaylı Tedarikçi listelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalara ve firmaların başVurakn alınmaya devam edilmektedir.
Bu kapıamda 22 Kasım 2018 ve 29 Mart 2019 tarihleri itibarıyla Onaylı Tedarikçi Sertifik&îi verilen ve verildiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli Onaylı Tedarikçi SertifiKaJi75| sahip firma listesi EkTde yer almaktadır. Onaylı Tedarikçi Sertifikası verilmiş olajMfirnuflar ile bundan sonraki çalışmalarla güncellenecek listeye www.msb.gov.tr ad&sinafcn ulaşılabilecektir.
^Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet
A%İ$%eren 27 Askerî Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet
teslim etmek isteyebilecek üyelerinize, yukarıda açıklanan hususların duyurulmasının
uJlkemizin ve üyeleriniz menfaatine olacağı değerlendirilmektedir, bjpge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.