Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nde alınan bir yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma grubu tarafından her ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki sende bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu anlatılmaktadır.
Aynı yazıda, 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısı’nda (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Birliğimizin görüşü talep edilmektedir:
İtalya Hükümeti tarafından sunulan öneride; taşıma zinciri katılımcılarının zorunluluklarının  belirtilmesi ve ADR Kısım 1.4’teki zorunlulukların efektif bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin takibinin yapılması için her katılımcının zorunlulukları yerine getirildiğine dair bir belge en zan 3 ay süreyle bulundurulması,
Uluslararası Demiryolları Birliği tarafından sunulan öneride; taşınan maddenin taşıma evrakında yer alan adının ADR 5.4.1.4.1 maddesine göre sevkiyat yapan ülkenin resmi dilinde ve bu dilin İngilizce, Almanca ve Fransızca olmadığı durumlarda, ayrıca İngilizce veya Almancada doldurulması gerektiği, ancak bazı dillerdeki teknik isimlerin Almanca, İngilizce ve Fransızca karşılılarının olmadığından bahisle, 5.4.1.4.1 maddesinin bu teknik kelimelere de uygulanıp uygulanmadığı ve taşıyıcının madde 1.4’teki sorumluluklarına istinaden teknik ismin doğru dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) ve doğru şekilde yazıldığının kararını verip veremeyeceğinin tartışılması,
Avusturya Hükümeti tarafından sunulan öneride; taşıyıcının mühürlü ambalajlardaki yükü gözle muayene ederken resmi mühürlerin açılmaması , şirket mühürlerinde ise konteyner/araç ambalajlama sertifikası bulunduğu halde sertifika yazan bilgilere güvenip gözle muayeneden vazgeçebilmesine yönelik ADR 1.4.2.2.1 ve 1.4.2.2.2 maddelerinde bir kısım değişiklik yapılması,
Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride; lityum içeren atık elektrik ve elektronik  ekipmanlar ile ilgili olarak ADR özel hükümlerinden 636’nın a ve b hükümlerinin kaldırılıp, 636 numaralı özel hükmün sadece bataryalar için geçerli olması ve özel hükümde sıralanan özellikleri sağladığı durumlarda ADR/RID/ADN hükümlerinden muaf tutulması; ekipmanlar içinse yeni bir özel hüküm eklenerek, özel hükümdeki şartları sağladığı durumlarda ADR/RID/ADN hükümlerinden muaf tutulması,
Avrupa Endüstrüyel Gazlar Derneği (EIGA) tarafından sunulan öneride; ADR 4.1.4.1 P200’de yer alan tablodaki sıvı ve gazların Amerika Birleşik Devletleri Taşımacılık Dairesi tarafından onaylanan basınçlı kaplarda taşına bilmesini kabul eden M299 numaralı çok taraflı anlaşma metninin daha sonra RID/ADR içinde yer alması,
Avrupa Endüstriyel Gazlar Derneği tarafından sunulan öneride; kapakların, hizmet ekipmanının tanımına eklenmesinin gerektiği belirtilerek; ADR 6.8.2.3.1’e göre hizmet ekipmanlarının ayrı tip onayının verilmesinin, standartları olmayan kapakları ve/veya diğer servis ekipmanına genişletilmesine ihtiyaç olup olmadığı; bu şekilde tip onayı verilmesi durumunda ne tip teknik gereklilikler olduğu; ADR 6.8.2.4.1’de gövdeler ve techizatının ayrı olarak da ilk muayene alınabiliyor olmasının belirtilmesi ile tankın bir bütün olarak onaylanması gerektiğinin net olarak anlaşılabilir olup olmadığı; tankların hizmet ekipmanın ilk muayenelerinin ayrı ve tatmin edici şekilde yapılması durumunda yeterli gerekliliklerin bulunup bulunmadığı; soruları sorulmuş ve ADR 6.2.5.1’e basınçlı kapların ilk muayeneleri için yeni maddeler eklenmesi ve ADR/RID’e tekrar doldurulabilir UN basınçlı kapların işaretlenmesiyle ilgili ADR 6.2.’./.11 numaralı yeni bir madde eklenmesi,
Avrupa Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Derneği tarafından sunulan öneride; basınçlı kapların periyodik muayenelerine ilişkin alternatif bir metot oluşturmak için gereklilikleri açıklamak amacıyla genel bir koyulması, ilk olarak tahribatsız test yapılması, tahribatsız testin uygun olmadığı durumlarda tahribatlı test yapılması ve bu 3 önerinin ayrıntılarının belirtilmesi,
Hollanda Hükümeti tarafından sunulan öneride; ADR 6.8.2.2.10 maddesine göre hermetik olarak kapatılması istenen emniyet valfleriyle donatılması halinde valfin önünde yer alacak patlayıcı diskin şartlarının şu anki uygulamada “yetkili makam tarafından” belirlenmesi kısmının belirsizliğe sebep olduğu, belirsizliği ortadan kaldırmak için ilgili madenin, ADR Kısım 6.7’de yer alan kriterlere göre yeniden düzenlenmesi,
Hollanda Hükümeti tarafından sunulan öneride; tanklarda güvenliği arttırmaya yönelik bazı önerilerde;
Tankların tüm doldurma ve boşaltma ağızlarındaki iç durdurma valflarının kapasitesi m ‘ten fazla olanların tankların sıvılaştırılmış alevlenir veya zehirli gazların taşınmasına yönelik olması halinde, yangın önleyici bir tasarıma sahip olmasına yönelik 6.8.3.2.3’e ekleme yapılması,
Gövdenin içerikleriyle direkt temasta olan cam seviye göstergeleri ve diğer malzemeden göstergeler kullanılmamasına yönelik yeni bir hükmün eklenmesi(6.8.2.2.11),
6.8.3.2.6’dan “Tanklar, taşınan madde ile doğrudan temas halindeki ölçüm cihazlarıyla donatılmışsa, bu cihazlar şeffaf malzemeden mamul olmayacaktır.”hükmünün çıkarılması 6.10.3.8 (f)’nin ilk paragrafının “Tank veya bölmeli tanklar söz konusu olduğunda her bölme, bir seviye gösterge cihazı ile donatılacaktır. Aşağıdaki hallerde, cam seviye göstergeleri ve diğer uygun şeffaf malzemeden göstergeler seviye gösterge cihazları olarak kullanılabilir.” Şeklinde değiştirilmesi,
6.8.3.2.9’un sonuna “Yağmur veya spreyleme nedeniyle su toplayabilen, (suyun donması halin) uygun çalışması engellenen güvenlik valfleri yağmurdan koruyucu kapakla tedarik edilecektir.yağmurdan koruyucu kapak boşaltım basıncının gözle görülür biçimde arttırmayacak veya boşaltım akışını sınırlamayacaktır.”